Preskočite na glavni sadržaj
HR
Pošta

Pošta

Zadaće HAKOM-a u području poštanske djelatnosti se odnose na:

• javne ovlasti koje je Republika Hrvatska zakonom prenijela na HAKOM,
• javnu objavu davatelja poštanskih usluga te
• ostale zadaće koje se odnose na smjernice za učinkovit i djelotvoran rad.

Vijeće HAKOM-a donosi odluke i druge upravne akte kao javne akte iz područja poštanskih usluga koji su konačni u upravnom postupku te protiv kojih nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor, a što ne odgađa njihovu provedbu.
Vijeće HAKOM-a donosi godišnji program rada kojim se utvrđuju ciljevi i zadaće HAKOM-a u obavljanju regulatornih i drugih poslova, financijski plan i završni račun te podnosi Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o svojem radu.

Javne ovlasti

Sa ciljem djelotvornog reguliranja tržišta poštanskih, HAKOM kao javne ovlasti obavlja slijedeće poslove:
 • donošenje provedbenih propisa temeljem Zakona o poštanskim uslugama,
 • donošenje i ukidanje odluke o određivanju davatelja univerzalne usluge,
 • donošenje i ukidanje odluke o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga,
 • donošenje odluke o načinu računovodstvenog razdvajanja za davatelja univerzalne usluge,
 • donošenje odluke u vezi s pristupom mreži,
 • donošenje odluke kojom se utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno opterećenje, osnivanje kompenzacijskog fonda te utvrđivanje doprinosa koji moraju uplatiti davatelji poštanskih usluga,
 • nadzor i regulacija cijena univerzalne usluge, posebnih cijena te općih uvjeta davatelja univerzalne poštanske usluge u skladu s odredbama Zakona o poštanskim uslugama,
 • zaštita prava korisnika poštanskih usluga te rješavanje sporova između korisnika i davatelja poštanskih usluga,
 • inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o poštanskim uslugama i propisa donesenih na temelju toga Zakona,
 • vođenje i redovito obnavljanje baza podataka, očevidnika, upisnika i drugih podataka iz područja poštanskih usluga, koje HAKOM prikuplja u skladu s odredbama Zakona o poštanskim uslugama i propisa donesenih na temelju toga Zakona,
 • praćenje i analiza stanja i razvoja tržišta poštanskih usluga te poduzimanje potrebnih mjera za osiguranje ravnopravnoga i djelotvornoga tržišnog natjecanja na tržištu poštanskih usluga.   

Popis davatelja

HAKOM redovito objavljuje Popis davatelja poštanskih usluga na svojim internetskim stranicama.
Aktualni popis davatelja poštanskih usluga možete pronaći ovdje.

Ostale zadaće

HAKOM obavlja i sljedeće poslove iz područja poštanskih usluga:
 • redovito objavljivanje podataka, obavijesti i dokumenata iz područja poštanskih usluga, a osobito pokazatelja razvoja tržišta, u skladu s odredbama Zakona o poštanskim uslugama i propisa donesenih na temelju toga Zakona,
 • davanje stručnih mišljenja i objašnjenja u primjeni Zakona o poštanskim uslugama i propisa donesenih na temelju toga Zakona,
 • sudjelovanje u izradi prijedloga strategija, studija, smjernica, programa i provedbenih planova koje donosi Vlada Republike Hrvatske,
 • međunarodna suradnja u području poštanskih usluga te sudjelovanje u radu upravnih i radnih tijela nadležnih europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području poštanskih usluga,
 • suradnja s nadležnim nacionalnim regulatornim tijelima država članica Europske unije, udrugama nadležnih regulatornih tijela i nacionalnim regulatornim tijelima drugih država u području poštanskih usluga,
 • obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o poštanskim uslugama i zakonom kojim je uređeno područje elektroničkih komunikacija, propisima donesenim na temelju toga Zakona te Statutom Agencije.