e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje u tekstu: HAKOM) objavljuje javnu raspravu o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.
Sukladno članku 22. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14, dalje u tekstu: ZEK), HAKOM otvara javnu raspravu o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, kojeg Vijeće HAKOM-a donosi temeljem članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 19. stavka 1., a u svezi s člankom 34. ZEK-a.

Priloženi dokumenti: Datum otvaranja rasprave: 17. prosinca 2014.
Datum zatvaranja rasprave: 30. siječnja 2015.

Odgovori i zaključci

(Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. 

U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
VLADO: Poštovani, primjedbe udruge Spl..., 29.1.2015 13:18:10
Poštovani, primjedbe udruge Splitski potrošač šaljemo u privitku.

Dokument u prilogu: Nacrt prijedloga izmjena PRAVILNIKA NN 154_2011 i 149_2013_primjedbe.docx
Mladen: Poštovani, Kao udruga za zašti..., 29.1.2015 22:20:49
Poštovani, Kao udruga za zaštitu i promicanje prava potrošača koja na području Dalmacije djeluje već 12 godina, pozvani smo da se uključimo u javnu raspravu o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. Od početka našeg djelovanja pružamo savjetodavne usluge iz područja telekomunikacijskih usluga te smo pogotovo u zadnje vrijeme primjetili učestalo ponavljanje žalbi i pritužbi korisnika fiksne telefonije, zbog situacije koja po našem sudu uzrokuje veliku štetu korisnicima. Prilažemo dokument Šurija Mladen, savjetnik za područje telekomunikacija Nela Kovačevič, voditeljica savjetovališta

Dokument u prilogu: DOPUNA PRAVILNIKA.doc
DINKO: Poštovani, moji su komentari naved..., 30.1.2015 2:12:36
Poštovani, moji su komentari navedeni dolje: 1. U čl. 7. st. 1. treba dodati i posebne uvjete korištenja usluga jer oni predstavljaju bitni dio regulatornog okvira za pružanje usluga: Članak 7. (1) Operatori javnih komunikacijskih usluga moraju krajnjim korisnicima pružati svoje usluge sukladno Zakonu, propisima donesenim na temelju Zakona, objavljenim općim uvjetima poslovanja, posebnim uvjetima korištenja usluga i cjenovnim sustavima te pretplatničkom ugovoru. 2. Izmijenjeni tekst čl. 8. st. 4. točka 6 treba korigirati jer sada zvuči kao da se radi o obnovi ugovora na novi rok obveznog trajanja. Predlažem ovakav tekst: 6. trajanje ugovora, uvjete otkazivanja postojećeg i sklapanja novog ugovora te upozorenje da se pretplatnički odnos po isteku razdoblja obveznog trajanja ugovora nastavlja, sve dok ga korisnik ne raskine 3. U čl. 8. st. 13. izvršena je promjena teksta koja daje pravo pretplatniku da u svakom trenutku zatraži uklanjanje koda koji uređaj ograničava na mrežu jednog operatora, međutim ostala je odredba po kojoj korisnici prepaid usluga to mogu zatražiti tek nakon 12 mjeseci. To predstavlja očito neopravdanu i nepotrebnu diskriminaciju pepaid korisnika. Obzirom da je brisano da pretplatnici to pravo mogu koristiti tek nakon isteka roka obaveznog trajnja, potrebno je izbrisati i zadnju rečenicu u tom stavku koja navodi da prepaid korisnici to pravo mogu koristiti tek nakon 12 mjeseci. 4. U čl. 16. st. 1. točka 5 navedeno je da operator može privremeno isključiti tk opremu po proteku 30 dana od dana dostavljanja opomene s naznakom privremenog isključenja . Navedena odredba je praktično apsolutno neupotrebljiva jer operator nikada ne može dokazati s kojim je danom dostavio opomenu obzirom da se iste ne dostavljaju preporučeno. U slučaju sudskog spora, operator uopće ne može dokazati da je stvarno ikada dostavio takvu opomenu. Smatram da je potrebno navesti objektivan i provjerljiv rok, a to može biti isključivo datum izdavanja takve opomene. Obzirom da se ovdje radi o roku koji bi skratio trenutačno važeći rok, predlaže se da rok bude određen sa 45 dana od dana slanja opomene s naznakom privremenog isključenja na adresu naznačenu na zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa. Jedina alternativa ovome je dostava opomena preporučenom pošiljkom s povratnicom. Upozorava se da se na ovom roku temelje i drugi bitni rokovi, uključujući i rok za raskid pretplatničkog odnosa zbog neplaćanja, te da već postoje presude pred općinskim sudovima u kojima se tužbeni zahtjevi operatora za isplatu odbijaju zbog toga što nije moguće utvrditi s kojim danom je došlo do raskida pretplatničkog odnosa, odnosno da li je do toga po općim uvjetima i propisima uopće moglo doći. 5. U čl. 16. st. 10. treba dodati odredbu po kojoj cijena ponovnog uključenja mora biti troškovno utemeljena. Naime, operatori u ovom trenutku naplaćuju ponovno uključenje nakon privremenog isključenja zbog neplaćanja sasvim proizvoljno, u iznosima koji očito nemaju veze sa ikakvim neposrednim troškom tog procesa. Time ta naknada postaje kazna, i to kazna za neizvršenje odnosno neuredno izvršenje novčane obveze pretplatnika, a to po našim zakonima i odlukama Ustavnog suda nije dozvoljeno. Stoga predlažem da se u čl. 16. st. 10. na kraju doda rečenica: Cijena usluge ponovnog uključenja mora biti troškovno utemeljena. 6. U čl. 22. kojem je predmet cjenik usluga, potrebno je dodati stavak koji će definirati što cjenik usluga može sadržavati. Naime, cjenikom se mogu naplaćivati isključivo usluge koje je operator ovlašten pružati i zakonom predviđene naknade. U ovom trenutku se naplaćuju i tzv. troškovi opomene koji očito nemaju veze sa stvarnim troškovima opomene i u stvari predstavljaju vid kazne za zakašnjenje u plaćanju, sve s obrazloženjem da je takav iznos predviđen cjenikom. Navedena praksa je protivna prisilnim zakonskim odredbama i stavovima izraženim u presudama Ustavnog suda, te stoga sve stavke koje su nominalno troškovi određenog postupanja moraju biti i ograničene na stvarne troškove, a ne biti ostavljene operatorima da ih određuju proizvoljno. stoga se predlaže da se u predmetni članak doda novi stavak 1: Cjenik usluga može sadržavati isključivo cijene telekomunikacijskih usluga koje je Operator ovlašten pružati, zakonom predviđene naknade i stvarne materijalne troškove koje je Operator ovlašten naplatiti u obavljanju svoje djelatnosti. Cjenikom ne mogu biti predviđene ikakve izravne ili neizravne kazne za nepodmirenje ili neuredno podmirenje novčane obveze korisnika prema operatoru. Napominje se da je ovo problem koji i dalje postoji u odnosu na pravne osobe, obrtnike i profesionalce, dok je u odnosu na potrošače problem riješen odredbama zakona o potrošačima. Sudovi ovakvu praksu operatera ne priznaju te u slučaju spora redovito ne priznaju troškove opoemena u visini 20 i više kuna, međutim smatram da to treba regulator riješiti u potpunosti, posebno jer se operatori u svojim odgovorima na prigovore pozvaju na činjenicu da su takve stavke naplate opomena u tim očito neutemeljenim iznosima predviđeni cjenicima, a koje je neizravno odobrio HAKOM jer su mu poslani na uvid i isti na takve stavke nije imao primjedbi. 7. Unošenje odredbi o prenosivosti broja u ovaj pravilnik je nepotrebno i potencijalno loše po pravnu sigurnost obzirom na postojanje posebno g pravilnika koji regulira to područje. Upozorava se da se ta dva pravilnika razlikuju u nekim bitnim definicijama, npr. definiciji radnoga dana koja po ovom pravilniku obuhvaća sve dane osim nedjelja, blagdana i državnih praznika, a pravilnik o prenosivosti broja od radnih dana izuzima i subote, što je znatna razlika. Postavlja se pitanje koje bi se odredbe u odnosu na broj dana u ovom slučaju trebale primjenjivati. 8. U odnosu na odredbe o prenosivosti broja, smatramo da je rok od 8 dana za koje se postupak produžuje u slučaju postojanja ugovorne obveze pretjeran i sasvim nepotreban, a operateri ga uvijek koriste u cijelosti, iako bi isti trebao predstavljati najveće dopušteno trajanje. Stoga se predlaže da se isti skrati. S poštovnajem, odvjetnik Dinko Kulaš
Igor: U priloženom dokumentu nalaze se pr..., 30.1.2015 10:20:00
U priloženom dokumentu nalaze se prijedlozi Društva Potrošač . Lijep pozdrav!

Dokument u prilogu: Javna rasprava.doc
VIPnet d.o.o.: Vipnet kao operator javnih komunika..., 30.1.2015 11:15:57
Vipnet kao operator javnih komunikacijskih mreža i usluga ovim putem dostavlja komentare i prijedloge izmjena prijedloga Pravilnika o načinima i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. S obzirom na obuhvat izmjena u odnosu na važeći Pravilnik o načinima i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN154/11, NN 149/13 i NN 84/12, dalje u tekstu: Pravilnik), te izrazit utjecaj odredbi Prijedloga pravilnika na poslovanje operatora i cijelu industriju elektroničkih komunikacija, ovim putem izražavamo želju i zamolbu da HAKOM podrobno analizira ovdje u nastavku priložene komentare i pripadajuću argumentaciju, te da, prije donošenja konačnog teksta Pravilnika, odredi i dodatni rok za davanje očitovanja zainteresiranih strana na zaprimljena mišljenja, primjedbe i prijedloge, u cilju donošenja teksta predmetnog propisa, koji će biti objektivan, izvršiv u razumnim rokovima, te u cilju stvarne zaštite prava korisnika, ali i prava operatora elektroničkih komunikacija, sukladno iskustvima i referencama iz zemalja EU. Srdačan pozdrav, VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: 2015-01-30_Vipnet_komentar_Pravilnik iz čl 34 ZEK.pdf
Amis Telekom d.o.o.: U privitku dostavljamo komentare na..., 30.1.2015 13:00:51
U privitku dostavljamo komentare na predmetnu javnu raspravu. S poštovanjem, Amis Telekom d.o.o.

Dokument u prilogu: 20150130 - javna rasprava - Pravilnik iz cl 34_cistopis.pdf
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.: Poštovani, OT-OPTIMA TELEKOM d.d...., 30.1.2015 13:15:03
Poštovani, OT-OPTIMA TELEKOM d.d. ovim putem dostavlja svoje komentare za Javnu raspravu o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. S poštovanjem

Dokument u prilogu: Komentari Optime na Pravilnik iz čl. 34 ZEK-a FIN.pdf
HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.: Poštovani, u okviru javne rasprave..., 30.1.2015 13:23:15
Poštovani, u okviru javne rasprave o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, Hrvatski Telekom d.d. ovim putem dostavlja svoje komentare i prijedloge. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d.

Dokument u prilogu: Komentari na prijedlog Pravilnika o djelatnostima - HT - 30 01 2015_final_.pdf
Tele2 d.o.o.: Tele2 d.o.o. ovim putem dostavlja k..., 30.1.2015 13:26:19
Tele2 d.o.o. ovim putem dostavlja komentare u okviru javne rasprave o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. Srdačan pozdrav, Tele2 d.o.o. Ulica grada Vukovara 269d, HR - 10 000 Zagreb

Dokument u prilogu: Javna rasprava_prijedlog izmjena Pravilnika_komentari Tele2_30012015.pdf
Sarita: Poštovani, U privitku je dokume..., 30.1.2015 13:27:01
Poštovani, U privitku je dokument s prijedlozima izmjena i dopuna Udruge pokretnih komunikacija Hrvatske u javnoj raspravi o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. S poštovanjem, Sarita Bukovčan Predsjednica

Dokument u prilogu: 150126 HAKOM JR Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja elektroničkih kom i us upkh final.docx
H1 TELEKOM D.D.: H1 Telekom d.d. dostavlja komentare..., 30.1.2015 13:33:18
H1 Telekom d.d. dostavlja komentare i prijedloge u okviru Javne rasprave o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. Srdačan pozdrav, H1 Telekom d.d. Put Tršćenice 10, Split

Dokument u prilogu: Komentari na Javnu raspravu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.doc
Iskon Internet: Poštovani, ovim putem dostavljamo k..., 30.1.2015 13:44:24
Poštovani, ovim putem dostavljamo komentare Iskon Interneta d.d. u postupku javne rasprave o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. Srdačan pozdrav, Iskon Internet d.d.

Dokument u prilogu: Iskon Internet komentari na Pravilnik o djelatnostima_31_01_2015.pdf
METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D.: Poštovani, Metronet telekomunika..., 30.1.2015 13:55:20
Poštovani, Metronet telekomunikacije d.d. ovim putem dostavlja komentare i prijedloge u javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. Nadamo se da ćete kod donošenja konačne odluke uzeti u obzir naše komentare i prijedloge. S poštovanjem, Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Komentari Metroneta_Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o djelatnostima_2015-01-30.pdf