e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Prijedlog pravilnika o tehničkim uvjetima poslovnih i stambenih zgrada
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Pravilnika o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada. Sukladno članku 22. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, dalje u tekstu: ZEK), Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM) otvara ovu javnu raspravu. Nakon provedene rasprave objavit će se analiza javne rasprave i konačan tekst Pravilnika, kojeg će usvojiti i donijeti Vijeće HAKOM-a, temeljem članka 24. stavka 8. ZEK-a.

Priloženi dokument: Prijedlog_Pravilnik o tehničkim uvjetima za EKM poslovnih i stambenih zgrada.doc

Datum otvaranja rasprave: 05. studeni 2009.
Datum zatvaranja rasprave: 07. prosinca 2009.

(Registracija je moguća najkasnije do 12 sati 07.12. 2009., a slanje komentara najkasnije do 16 sati 07.12. 2009.)
Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pisanim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.
U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
nives: Poštovani, u privitku vam šaljem..., 27.11.2009 12:22:08
Poštovani, u privitku vam šaljem komentar na predmetnu javnu raspravu. Lijepi pozdrav,
: Glede Pravilnika imam dva globalna..., 2.12.2009 13:35:22
Glede Pravilnika imam dva globalna prijedloga/zamjerke: 1. Pravilnik je vrlo složen i teško čitljiv, čak iz stručnjacima iz područja telekomunikacija. Osobno sam ga pročitao više puta i morati ću ponovno, iako se svakodnevno u praksi bavim navedenim područjem. Iako se Pravilnik poziva na brojne međunarodne norme koje su korektno i egzaktno prevedene, mišljenja sam da bi bilo uputno sadržaj Pravilnika ilustrirati komentarima i zaključcima koji bi približili materiju realnom projektantu. U suprotnome, možemo očekivati izvedbe kabliranja koje će biti neadekvatne ili krivo protumačene. 2. Pohvaljujem što će izvedba EKM sa pripadajućim mjerenjima bit uvjet za izdavanje uporabne dozvole građevine. Međutim, obzirom na kompleksnost Pravilnika i tumačenje njegove primjene, smatram da bi projektiranje i nadzor nad izvođenjem EKM smjeli obavljati samo od Komore ovlašteni inženjeri elektrotehnike - smjer Telekomunikacije. Treba ukinuti praksu da EKM projektiraju inženjeri koji su ovlašetni za projektiranje NN energetskog razvoda u građevinama. Budući da sam i sam ovlašteni inženjer, napominjem da kod polaganja stručnog ispita u Ministarstvu prijavljujete da li polažete smjer Telekomunikacije ili NN razvod, a i ispitna Komisija je potpuno drukčijeg sastava. Nama ovlaštenim inženjerima-smjer Telekomunikacije se ne preporuča projektiranje NN razvoda, ali obrat ne vrijedi. Stoga je u praksi često da "copy-paste" metodama projektanti koji su stručni za NN razvod projektiraju zastarjela i neadekvatna rješenja širokopojasnog kabliranja objekata. Predlažem da se u Pravilnik ili neki drugi zavisni zakonski akt stavi kao obavezan uvjet da projektiranje i nadzor nad izvođenjem EKM može obaljati samo ovlašteni inženjer elektrotehnike sa položenim stručnim ispitom i pripadajućim referencama iz telekomunikacija. Time će se "a priori" izbjeći kabliranje novih zgrada koje neće biti spremne za širokopojasni prsstup, što je i danas najčešći slučaj, naročito u stambenim građevinama. mr.sci. Sead Dubravić, ovlašteni inženjer -smjer telekomunikacije
BORIS: U prilogu dostavljamo komentare na..., 7.12.2009 10:35:15
U prilogu dostavljamo komentare na pravilnik.

Dokument u prilogu: Microsoft Word - Bnet_HAKOM_javRasprPravilnikKuć_20091207.pdf
BORIS: Prijedlozi i komentari na Pravilnik..., 7.12.2009 10:38:53
Prijedlozi i komentari na Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada: 1. Područje primjene (članak 1.) U članku 1. određuje se da se Pravilnik primjenjuje pri planiranju, projektiranju, gradnji, rekonstrukciji, dogradnji, uporabi i održavanju elektroničkih komunikacijskih mreža EKM zgrada, međutim, pritom nije jasno navedeno da se radi o uvjetima za buduće građevine, odnosno za rekonstrukciju ili dogradnju postojećih. Kako u praksi ne bi dolazilo do spora oko toga na koje zgrade se primjenjuje Pravilnik, posebno obzirom na znatna financijska ulaganja postojećih operatora u izgradnju EK infrastrukture, opreme i mreže, ali i ovlaštenje iz članka 24. st. 8. Zakona o elektroničkim komunikacijama, predlaže se da se doda novi stavak koji bi to pitanje učinio spornim. Prijedlog dodatnog stavka glasi: „Pravilnik se neće primjenjivati na EKM zgrade izgrađene ili za koje je izdana pravomoćna građevinska dozvola prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, osim u slučaju njihove kasnije rekonstrukcije ili dogradnje u dijelu koji se odnosi na elektroničke komunikacijske mreže.“ 2. Pravo vlasništva (članak 14.) Sukladno članku 14. st. 3. Pravilnika, ako operator investira u gradnju ili rekonstrukciju kabliranja, infrastrukture EKM-a i/ili pristupne kabelske kanalizacije zgrade, isto predaje u vlasništvo (su)vlasnika zgrade. Obzirom da postoji mogućnost da suvlasnici zgrade i operator postignu i drugačiji dogovor vezano uz imovinskopravne odnose, predlažemo da se isti stavak nadopuni te da glasi: „Ako operator investira u gradnju ili rekonstrukciju kabliranja, infrastrukture EKM-a i/ili pristupne kabelske kanalizacije zgrade, isto predaje u vlasništvo (su)vlasnika zgrade, osim ako operator i (su)vlasnici, odnosno predstavnik suvlasnika, ne postignu drugačiji pisani dogovor.“ 3. Opći zahtjevi - sustav za vođenje kabela (članak 107.) U članku 107. st. 5. toč. 7. Pravilnika određeno je da prilikom izvedbe sustava za vođenje kabela pripadni nosači kabela se ne smiju polagati tako da se narušava vanjski ili unutarnji izgled zgrade (kanalice po fasadi i sl.). U odnosu na buduće zgrade, koje će imati unaprijed izgrađen sustav za vođenje kabela takva odredba nije upitna, međutim u odnosu na postojeće zgrade koje nemaju takav sustav ili je on neadekvatan, u slučaju njezine rekonstrukcije – odnosno zahtjeva krajnjih korisnika (suvlasnika zgrade) za kabliranjem, neophodna će biti instalacija kanalica unutar same zgrade. U suprotnom bilo bi potrebno Slijedom navedenog, predlaže se da se navedena točka nadopuni na slijedeći način: „7. pripadni nosači kabela ne smiju se polagati tako da se narušava vanjski ili unutarnji izgled zgrade (kanalice po fasadi i sl.), osim u slučaju rekonstrukcije zgrada koje su izgrađene ili za koje je građevinska dozvola izdana prije stupanja na snagu ovog Pravilnika;“ Boris Stipetić, Bnet Hrvatska d.o.o.
Lidija: Poštovani, Na predmetni Pravil..., 7.12.2009 12:26:04
Poštovani, Na predmetni Pravilnik očitujemo se kako slijedi: Budući da se prilikom donošenja ZEK-a nisu predvidjele pa prema tome ni regulirale pojedine situacije koje su učestale u praksi, a koje su od izuzetne važnosti u odnosu na zakonom predviđene obveze investitorima i vlasnicima zgrada (Poglavlje IV ZEK-a; Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema), ovaj Pravilnik predstavlja idealnu priliku, točnije drugu šansu za otklanjanje propusta i temeljito reguliranje predmetne materije. Naime, člankom 2. Pravilnika definirano je da su osnovne vrste zgrada prema namjeni: poslovne, stambene i poslovno-stambene. Međutim, čl. 24. st. 5. ZEK-a propisane su određene obveze investitoru/investitorima i vlasnicima zgrade, ali samo u kontekstu gradnje poslovne ili stambene zgrade NAMIJENJENE DALJNJOJ PRODAJI. Prema tome, ovim Pravilnikom trebalo bi predvidjeti/urediti situacije kada se radi o poslovnim, stambenim ili poslovno-stambenim zgradama, ali bez namjere daljnje prodaje. Drugim riječima, trebalo bi regulirati situacije kada se svi poslovni prostori, odnosno stanovi ili u slučaju poslovno-stambene zgrade i poslovni prostori i stanovi, daju samo u zakup, odnosno najam, kao i situacije kada je samo dio poslovnih prostora namijenjen daljnjoj prodaji, a drugi dio predviđen za davanje u zakup. S tim u svezi, nužno je u smislu čl. 6. Pravilnika regulirati pitanje naknade troškova održavanja zajedničkog EKM zgrade, na način da se jasno predvide sljedeće situacije: 1. zakup/najam + prodaja 2. samo prodaja 3. samo zakup/najam S poštovanjem, H1 TELEKOM d.d.
Iva: Poštovani, u prilogu dostavljamo..., 7.12.2009 15:10:31
Poštovani, u prilogu dostavljamo komentare HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. na prijedlog Pravilnika o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada. S poštovanjem, HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Komentar 27 11 2009.pdf