e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Prijedlog Pravilnika o načinima i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih usluga iz čl. 34. ZEK-a
HAKOM objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Pravilnika o načinima i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih usluga iz čl. 34. ZEK-a

Priloženi dokumenti:   
Zbog opsežnosti materije, na zahtjev operatora HAKOM produljuje rok trajanja javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o načinima i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih usluga iz čl. 34. ZEK-a zaključno do 28. studenog 2011.g.

Datum otvaranja rasprave: 20. listopada 2011.
Datum zatvaranja rasprave: 28. studenog 2011.

(Registracija je moguća najkasnije do 12 sati zadnjeg dana rasprave, a slanje komentara najkasnije do 14 sati zadnjeg dana rasprave.)

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.
: Novi pravilnik o načinu i uvjetima..., 25.10.2011 18:34:34
Novi pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja elektroničkih komunikacijskih usluga ne izgleda loše. mislim da bi trebalu uvesti Tray/Bay probaj pa kupi u razdoblju od minimalno 3 mjeseca a idealno bi bilo u trajanju od šest mjeseci. Naime operateri zlorabe vlastita obećanja privuku korisnike lijepim riječima i obećanjima a onda isto ne izvrše ili uvode nove preskupe pakete. Trebalo bi regulirati davanje usluge IPTV-a jer kod pojedinih operatora plačamo programe koje ne možemo gledati jer oni(operateri) nemaju ugovore sa nosiocima autorskih prava.
Igor: U nastavku šaljem dopunu ranije dos..., 1.11.2011 11:48:13
U nastavku šaljem dopunu ranije dostavljenih prijedloga.

Dokument u prilogu: HAKOM_2.rtf
huzp: poštovaniu prilogu Vam dostavljam..., 14.11.2011 10:33:27
poštovani u prilogu Vam dostavljamo naše prijedloge S poštovanjem, Tomislav Lončar, tajnik HUZP-a PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA DJELATNOSTI ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA I USLUGA Javnu raspravu pokrenuo HAKOM i rok slanja prijedloga je do 21.studenoga 2011.g. PRIJEDLOZI HUZP-A U članku 7. stavku 6. iza riječi „pretplatničkih ugovora“ dodati tekst „ili cjenika usluga“. Članak 8. dodati stavak 2-a Ukoliko operator javnih komunikacijskih usluga ne dostavi sve potrebne dokumente iz stavka 2. potrošačevo odustajanje od ugovora nije vremenski ograničeno i može odustati od ugovora bez ikakvih posljedica po njega. Obrazloženje: davatelji usluga često ne žele dati potrošačima sve podatke i dokumentaciju koju su obvezni dati i ako to potrošač nije dobio onda ima pravo odustati od ugovora. Članak 8. Stavak 4 brisati Obrazloženje: Dozvoljava se diskrecione ocjene davatelja usluge koji može na temelju svog dojma nekome pružiti ili odbiti uslugu. Diskreciona ocjena se može bazirati samo na Zakonu. Kako davatelj usluge može procijeniti i kako može znati da potrošač nema namjeru platiti svoja dugovanja? (4) Operator može odbiti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u slučaju kada procijeni da podnositelj zahtjeva neće biti u mogućnosti, ili nema namjeru podmiriti svoja buduća ili već dospjela, a neosporena dugovanja za korištene javne komunikacijske usluge. Operator mora prihvatiti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ako podnositelj zahtjeva pruži odgovarajuće osiguranje za plaćanje usluga što uključuje, ali ne ograničava se na: Članak 8. dodati stavak 13-a Ne dobije li pretplatnik obavijest iz točke 13 i ugovore o produženju pretplatničkog odnosa tada može raskinuti ugovor bez ikakvih posljedica po njega Obrazloženje: Često se do sada dešavalo da davatelji telekomunikacijskih usluga nisu poslali sve prateće dokumente posebno kada bi zatražili produženje usluge putem telefona. Članak 9. Dodati stavak 2-a Ukoliko operator javnih komunikacijskih usluga ne dostavi sve potrebne dokumente iz stavka 2. Potrošačevo odustajanje od ugovora nije vremenski ograničeno i može odustati od ugovora bez ikakvih posljedica po njega. Obrazloženje: davatelji usluga često ne žele dati potrošačima sve podatke i dokumentaciju koju su obvezni dati i ako to potrošač nije dobio onda ima pravo odustati od ugovora. Članak 16 stavak 2. (2) Operator javnih komunikacijskih usluga ima pravo u svojim općim uvjetima poslovanja utvrditi i druge razloge, osim razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, zbog kojih se može privremeno isključiti pretplatnička telekomunikacijska terminalna oprema iz javne elektroničke komunikacijske mreže u skladu s odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Obrazloženje : Treba navesti razloge i ne smije se dozvoliti operatoru da isključuje i navodi razloge kako hoće mora točno navesti razloge koji mogu biti povod isključenja U članku 16. stavku 6. tekst „tri (3)“ zamijeniti sa „šest (6)“. Operator javnih komunikacijskih usluga mora pretplatniku, na njegov zahtjev, privremeno isključiti pretplatničku telekomunikacijsku terminalnu opremu iz javne elektroničke komunikacijske mreže najmanje jedanput godišnje, u trajanju do tri (3) mjeseca. Obrazloženje: Smatram da nema prepreka ne omogućiti duži period privremenog isključenja. U članku 16. stavku 9. Cijena usluge ponovnog uključenja privremeno isključene pretplatničke telekomunikacijske terminalne opreme utvrduje se cjenikom operatora, pri čemu cijena ne smije biti veća od cijene ponovnog uključenja privremeno isključene pretplatničke telekomunikacijske terminalne opreme do koje je došlo bez zahtjeva krajnjeg korisnika. Iza teksta „veća od“ dodati tekst „ugovorene mjesečne ili tromjesečne naknade za pristup javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, odnosno“. Na kraju briše se točka i dodatke tekst „, što je povoljnije za krajnjeg korisnika.“ Obrazloženje: Visina naknade za ponovno uključenje doseže iznos koji je nekoliko puta veći od ugovorene naknade za pristup javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, te samim time pružanje ovakve usluge nema smisla jer troškovna je mnogostruko veća od „držanja mobitela u ladici“. 20. stavak 1. točku 4. ako krajnji korisnik ne dostavi sve potrebne podatke koji omogućuju njegovu jednoznačnu i trenutačnu identifikaciju. Brisati stavak1. točku 4. Obrazloženje: Davatelji usluga često od potrošača traže podatke koji zakonski nemaju pravo tražiti ili im potrošač to ne treba dati , a time uvjetuju uslugu tim podacima Članak 20 stavak 2. (2) Operator javnih komunikacijskih usluga ima pravo u svojim općim uvjetima poslovanja, sukladno Zakonu i drugim propisima, utvrditi i druge razloge, osim razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, zbog kojih se može raskinuti pretplatnički odnos odnosno trajno isključiti pretplatnička telekomunikacijska terminalna oprema iz javne elektroničke komunikacijske mreže. Brisati članak Ako prema Zakonu ili drugom pravnom aktu postoje i neki drugi razlozi za prestanak odnosa oni moraju biti navedeni i ne smije se dopustiti davatelju usluge da temeljem svoje ocjene nekoga isključi. Članak 20. Dodati stavak 4. Krajnji korisnik ima pravo raskinuti ugovor bez ikakvih posljedica po njega ako od operatora javnih komunikacijskih usluga nije dobio sve potrebne dokumente iz članka 8.stavak 2 i članka 9. Stavak 2. Članak 24.stavak 1.točka 1. 1.obvezni su nadzirati uobičajeno ponašanje krajnjih korisnika prigodom uporabe javnih komunikacijskih usluga, te ih u najkraćem mogućem roku POUZDANO upozoriti o svakom neuobičajenom i iznenadnom povećanju troška korištenja javnih komunikacijskih usluga tijekom svakog pojedinačnog obračunskog razdoblja, što može ukazivati na zlouporabu ili neovlašteno korištenje. Upozorenje krajnjem korisniku uslijedit će ako je korištenje dvostruko veće od prosječnog korištenja javnih komunikacijskih usluga u prethodna tri (3) mjeseca (osim ako nije drugačije utvrdeno odlukom nadležnog regulatornog tijela). Poslije riječi „u najkraćem mogućem roku…. dodati riječ pouzdano upozoriti“ Obrazloženje: Pouzdano upozoriti znači da potrošač svakako primi poruku , ako je poslana SMS-om da odgovori na nju povratnom porukom i da se javi u telekomunikacijski centar. Bilo je slučajeva da su poruke poslane na ukraden mobitel. Članak 24. Dodati stavak 6-a Usluge koje se ne naplaćuju, besplatni pozivi i pozivi na telefonske brojeve za slučaj pomoći moraju biti besplatni i kada korisnik zove iz drugih mreža. Obrazloženje: Kod jednog davatelja usluge potrošač koristi fiksni telefon. Telefon ne radi i on se žali davatelju usluge , ali putem mobitela koji ima kod drugog davatelja usluge. Na taj način dolazi do povećanih troškova. Članak 26. Dodati stavak 4-a (4-a) Operatori javnih komunikacijskih usluga obvezni su o evidentiranom primitku svakog pisanog prigovora obavijestiti potrošača pod kojim je brojem prigovor zaprimljen Obrazloženje: Operatori ne obavještavaju potrošače o broju pod kojim su prijavu zaprimili bilo telefonom, e-poštom ili osobnim kontaktom , te potrošač ne zna na koji način dokazati da je prijava zaprimljena i često se dešava da kada mu se prijava ne riješi ponovo zove telefonom i priča priču ispočetka, a na predloženi način samo bi rekao moja je prijava pod brojem xxx. U članku 34. Stavak 4 riječi vrijednost 60% zamijeniti sa 80%. Obrazloženje: Navedenom odredbom HAKOM pogoduje operatorima da pružaju nekvalitetnu uslugu, povećaju broj širokopojasnih priključaka i ostvaruju profit, umjesto da kvaliteta priključaka bude veća u odnosu na one čija je brzina veća od 10Mbit/s. Stoga predlažem da mjesečna naknada krajnjem korisnika za korištenje usluge budu u visini postotka pružene brzine u odnosu na maksimalnu, što je i u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima. U članku 45 stavku 2. (2) Nakon najave iz prethodnog stavka potrebno je omogućiti prekid poziva u roku od najmanje dvije sekunde prije početka naplate poziva. Istek roka prije početka naplate poziva mora biti označen tonskim signalom kako bi krajnji korisnik mogao pravovremeno odustati od uporabe usluge. riječ „dvije“ zamijeniti sa „tri“. U članku 55. stavku 1. (1) Ako se usluga koristi za prikupljanje donacije, operator usluge s posebnom tarifom je obvezan jasno naznačiti koji dio se odnosi na donaciju, a koji dio na pokrivanje troškova operatora usluga s posebnom tarifom. Operator usluge s posebnom tarifom je obvezan ovu informaciju pružiti na svojim službenim internetskim stranicama i na internetskim stranicama pripadajuće humanitarne akcije i to najkasnije s početkom njene realizacije. Obrazloženje: iza teksta „humanitarne akcije“ dodati tekst „i u promidžbenim porukama“. Obrazloženje: Smatram da HAKOM ovim prijedlogom omogućuje zavaravajuća jer se potencijalnim donatorima pruža nejasna i dvosmislena informacija o tome da dio sredstva koji želi donirati zapravo ide operatoru a ne u donaciju. U pravilu sa objavom humanitarne akcije svim donatorima treba pružiti navedenu informaciju u svim sredstvima informiranja koja koriste za pozivanje donatora. Članak 63. Stavak 1. (1) Operatori javnih komunikacijskih usluga obvezni su započeti s primjenom obveza iz odredbi stavaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 11., 12. i 13. članka 34. ovog pravilnika najkasnije s danom 01. srpnjem 2012.godine. Datum 01. srpnja 2012.godine zamijeniti s 1.ožujkom 2012.g. Obrazloženje: Na ovakav način se daje previše vremena davateljima usluga da ne moraju svoje poslovanje uskladiti s potrebama potrošača.HAKOM postupa neprimjereno budući da odgađa primjenu određenih članaka Pravilnika koji imaju za cilj zaštitu potrošača sve do 01. srpnja 2012.

Dokument u prilogu: elektronicke PRIJEDLOZI pravil111025.doc
: Poštovani!Smatram da bi članak..., 16.11.2011 2:23:18
Poštovani! Smatram da bi članak 6. stavak 10. novog pravilnika ipak trebalo realnije prilagoditi. Primjerice, mobiteli se čestoputa kupuju preko raznih oglasnika i sl., te bi valjalo iz prijedloga pravilnika ukloniti obvezu predočenja računa operateru prilikom otključavanja uređaja. Operater vrlo lako, po IMEI broju, može provjeriti kada je mobilni uređaj kupljen. U nekim europskim zemljama je uređeno da korisnik nakon kupnje može zatražiti otključavanje, uz uplatu određenog iznosa, koji je za sve uređaje isti. Iznos za otključavanje može biti i varijabilan, ovisno o proteku vremena nakon kupnje. Također bih Vas zamolio da razmislite o još jednoj činjenici. Uzmimo za primjer da osoba A kod nekog operatera potpiše ugovor s određenim trajanjem i prilikom toga kupi mobilni uređaj. Osoba A odluči preko direktnih kanala prodati svoj uređaj osobi B, koja za to neće dobiti račun niti zna kad je osoba A potpisala ugovor i pod kojim uvjetima te koliko on traje. Uredite u pravilniku pod kojim uvjetima osobe opisane kao osoba B imaju pravo otključati svoj uređaj. Srdačan pozdrav Josip Hondl
Igor: Poštovani,vezano uz prijedlog odr..., 16.11.2011 17:46:19
Poštovani, vezano uz prijedlog odredbe: Također se predlaže i odredba prema kojoj operator može ograničiti mobilni uređaj na rad unutar svoje mreže samo za vrijeme minimalnog obveznog trajanja pretplatničkog ugovora. Po isteku navedenog roka operator bez naknade krajnjem korisniku mora omogućiti korištenje uređaja u ostalim mrežama. Dodatni argument za ovu odredbu jest da je praktički nemoguće otključati sofisticiranije modele telefona u servisima za mobitele bez značajnog gubitka funkcionalnosti. Iz mog iskustva, Iphone 4, pri otključavanju se ne može koristiti ako se ugasi u inozemstvu, a Iphone 3G sa operativnim sustavom IOS 4 gubi funkciju GPS-a.
Zagorka: Obrazloženje uz primjedbe na Pravil..., 20.11.2011 10:54:52
Obrazloženje uz primjedbe na Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga; primjedbe Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske se prilažu u dokumentu u nastavku Predloženi tekst Pravilnika, osim što je pobliže definirao stavke u Izmjenama i dopunama Zakona (ZEK NN br.90/2011) u dijelu koji se odnosi na učinkovitiju zaštitu prava korisnika, također je u tekst uključio i ranije donesene propise, kojima je HAKOM regulirao rješavanje određenih problema, na koje su se žalili korisnici usluga, a do kojih se došlo na temelju iskustava stečenih u radu na rješavanju žalbi korisnika. Prvenstveno se tu radi o pitanjima koja moraju biti razriješena i jasno definirana kroz opće uvjete poslovanja i cjenik operatora, kao i ugovor o zasnivanju i raskidu pretplatničkog odnosa, te ugovaranju korištenja određene komunikacijske usluge. Puno više nego ranijim Pravilnikom iz 2008.godine postavljeni su propisi što na zahtjevu za zasnivanje ptp ugovora mora biti jasno definirano u smislu uvjeta korištenja usluge i cijene, kako ne bi bilo moguće zavaravanje korisnika, a što je do sada bio čest slučaj. Posebno je važno da se zabranjuje operatorima da se, bez zahtjeva niti znanja krajnjeg korisnika, može uključiti usluga, koja će njemu ili drugim korisnicima prouzročiti povećanje troškova, npr. kod usluge interneta. Nadalje, olakšava se pitanje obveza korisnika nakon isteka obveznog trajanja ugovora, bilo da se radi o pre-paid ili post-paid pretplatnicima. Pri tom smatram da se u tekstu mora jače naglasiti da istekom obveznog trajanja ugovora, nastavak korištenja usluge mora u pravilu biti reguliran ugovorom na neodređeno vrijeme, u koliko pretplatnik nakon isteka ugovora - ne bude želio raskinuti pretplatnički odnos. Također su u tekstu primjedbi dane dopune u dijelu definiranja raskida pretplatničkog ugovora i pretplatničkog odnosa u slučaju smrti pretplatnika i to kroz odredbe koje moraju sadržavati opći uvjeti poslovanja i pretplatnički ugovori, jer je u tom dijelu do sada dolazilo do nerješivih problema nasljednicima tog korisnika. Posebno podržavam naglasak na kvalitetu usluge, koji je kroz dosadašnje zakone i pravilnike bio zanemariv. Traži se od operatora da poštuje kvalitetu usluge koju je ponudio i ugovorio pretplatničkim ugovorom sa korisnikom usluge, te se daje mogućnost krajnjem korisniku da raskine bez posljedica tako potpisan ugovor ako kvaliteta usluge (npr. brzina prijenosa podataka) odstupa za određeni postotak od ugovorene, što je do sada bilo praktički neizvedivo. U primjedbama se traži da to odstupanje ne bude dozvoljeno za više od 20% od ugovorene veličine, a ne 40% kako se navodi u tekstu Pravilnika. Također se prvi put kroz pravilnik obvezuje operatore na kontrolu preventivnog i korektivnog održavanja i podnošenja izvještaja o izvršenim radovima upravo u cilju održavanja tehničke kvalitete mreže. Što se tiče primjene predloženog Pravilnika, smatram da se ona može definirati rokom od 90 dana od dana donošenja Pravilnika, kao što je primjena Izmjena i dopuna ZEK_a (NN br.90/2011) određena na način da su operatori dužni usuglasiti obavljanje svoje djelatnosti s odredbama izmjena ZEK_a u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona, a ne kako je predloženo u Pravilniku – do 01.07.2012. Zagorka Krvavica

Dokument u prilogu: Pismo HAKOM-u, primjedbe na Pravilnik, 17. studeni 2011. godine.doc
Metronet telekomunikacije d.d.: Poštovani, Metronet telekomun..., 24.11.2011 16:22:54
Poštovani, Metronet telekomunikacije ovim putem dostavljaju regulatoru podnesak i očitovanje, a nastavno na otvorenu javnu raspravu glede sadržaja Pravilnika o načinima i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih usluga iz čl. 34. ZEK-a. Shodno navedenom, molimo regulatora uvažavanje iznesenih komentara i prijedloga Metroneta. Sa poštovanjem, Metronet telekomunikacije d.d.

Dokument u prilogu: Podnesak MT - Pravilnik o nacinu i uvjetima obavljanja djelatnosti.pdf
B.NET HRVATSKA D.O.O.: Poštovani, u otvorenom roku dos..., 28.11.2011 9:50:52
Poštovani, u otvorenom roku dostavljamo komentare B.net Hrvatska d.o.o. na prijedlog Pravilnika o načinima i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih usluga iz čl. 34. ZEK-a. S poštovanjem, Mislav Bradvica

Dokument u prilogu: Bnet komentari - Pravilnik iz članka 34. ZEK-a.pdf
VIPnet d.o.o.: VIPnet d.o.o. kao operator javne po..., 28.11.2011 10:19:38
VIPnet d.o.o. kao operator javne pokretne i nepokretne komunikacijske mreže ovim putem dostavlja komentare i prijedloge izmjena prijedloga Pravilnika o načinima i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. S obzirom na opsežnost izmjena teksta u odnosu na važeći Pravilnik o načinima i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN154/08, 55/11, dalje u tekstu: Pravilnik), bitna proširenja regulatornog okvira u odnosu na Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN73/08, 90/11, dalje u tekstu: ZEK), te izrazit utjecaj odredbi Prijedloga pravilnika na poslovanje operatora i cijelu industriju elektroničkih komunikacija, ovim putem izražavamo želju i zamolbu da HAKOM podrobno analizira ovdje u nastavku priložene komentare i pripadajuću argumentaciju, te da, prije donošenja konačnog teksta Pravilnika, odredi i dodatni rok za davanje očitovanja zainteresiranih strana na zaprimljena mišljenja, primjedbe i prijedloge, u cilju donošenja teksta predmetnog propisa, koji će biti objektivan, izvršiv u razumnim rokovima, te u cilju stvarne zaštite prava korisnika, ali i prava operatora elektroničkih komunikacija, sukladno iskustvima i referencama iz zemalja EU. VIPnet d.o.o.

Dokument u prilogu: Vipnet_komentar_Pravilnik iz čl 34 ZEK-a.pdf
OT-OPTIMA TELEKOM d.d.: Poštovani,OT-OPTIMA TELEKOM d.d...., 28.11.2011 12:44:12
Poštovani, OT-OPTIMA TELEKOM d.d. ovim putem dostavlja Naslovu svoje komentare na Prijedlog Pravilnika o načinima i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih usluga iz čl. 34. ZEK-a. S poštovanjem,

Dokument u prilogu: Komenatri Optime na prijedlog Pravilnika iz čl. 34 ZEK-a.pdf
MOJ TELEKOM D.O.O.: Poštovani,U prilogu su komentari...., 28.11.2011 12:57:00
Poštovani, U prilogu su komentari. Pozdrav, Zdravko Markota

Dokument u prilogu: Komentari i prijedozi - Pravilnik iz čl.34 ZEK.pdf
TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE D.O.O.: Poštovani, nastavno na predmetnu..., 28.11.2011 13:19:07
Poštovani, nastavno na predmetnu javnu raspravu, tvrtka Telekomunikacijske usluge d.o.o. dostavlja svoje komentare i očitovanje na Prijedlog Pravilnika o načinima i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih usluga iz čl. 34. ZEK-a, a s obzirom na praktična iskustva u obavljanju usluga s posebnom tarifom. Srdačan pozdrav, Telekomunikacijske usluge d.o.o. Međimurska 28 Varaždin

Dokument u prilogu: Komentari Prijedlogu Pravilnika o načinima i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih usluga iz čl. 34. ZEK-a.docx
Amis Telekom d.o.o.: Poštovani, u privitku dostavljamo p..., 28.11.2011 13:28:18
Poštovani, u privitku dostavljamo primjedbe i prijedloge na predmet javne rasprave. S poštovanjem, Amis Telekom d.o.o.

Dokument u prilogu: 20111128 - javna rasprava primjedbe na pravilnik o nacinu i uvjetima obavljanja djelatnosti EK usluga.pdf
H1 TELEKOM d.d. : Poštovani, u prilogu šaljemo koment..., 28.11.2011 13:28:41
Poštovani, u prilogu šaljemo komentare na Prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih usluga iz čl. 34. ZEK-a, a u okviru predmetne javne rasprave. S poštovanjem, H1 TELEKOM d.d

Dokument u prilogu: Javna rasprava - Prijedlog teksta Pravilnika iz čl 34 ZEK-a.doc
Tele2 d.o.o.: Poštovani,u prilogu dostavljamo..., 28.11.2011 13:32:14
Poštovani, u prilogu dostavljamo komnetare Tele2 d.o.o. S poštovanjem

Dokument u prilogu: Javna_rasprava_Pravilnik_komentari_Tele2.pdf
HT D.D.: Poštovani,u prilogu dostavljamo k..., 28.11.2011 13:39:32
Poštovani, u prilogu dostavljamo komentare i prijedloge Hrvatskog Telekoma d.d. u okviru javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. S poštovanjem, Jana Bosto

Dokument u prilogu: Pravilnik o djelatnostima - HT komentari - 28.11.2011.pdf
IT Jedan d.o.o: Komentari IT Jedan d.o.o u prilogu...., 28.11.2011 13:54:00
Komentari IT Jedan d.o.o u prilogu...

Dokument u prilogu: DOP-2011-0199 (HAKOM - Javna rasprava).pdf