e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Ožujak '13

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Odluka o izmjeni rješenja za računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo u dijelu izračuna prosječnog ponderiranog troška kapitala (pdf)
Odluka o načinu računovodstvenog razdvajanja za HP - Hrvatsku poštu d.d. (pdf)
  • Naputak za računovodstveno razdvajanje i troškovno računovodstvo (pdf)
  • Odgovori HAKOM-a na komentare i prijedloge po javnoj raspravi "Naputak za računovodstveno razdvajanje i troškovno računovodstvo" (poveznica)
Rješenje u regulatornom sporu VIPnet d.o.o protiv Hrvatskog Telekom-a d.d. radi plaćanja naknada za kašnjenje u realizaciji pristupnih kapaciteta (pdf)
Odluka o određivanju razumne stope povrata uloženog kapitala za usluge u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži i za usluge u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži (pdf)
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad operatorom EK usluga - AEON u.o.(pdf)
Odluka Vijeća Agencije donesena u regulatornom sporu HT protiv Amis, H1 i Metronet - lokacija UPS Samobor istok (Napomena: "iz odluke su ispušteni  povjerljivi podaci")  (pdf)
Odluka Vijeća Agencije donesena u regulatornom sporu HT protiv H1 i Metronet - lokacija UPS Strmica (Napomena: "privitak odluke nije objavljen iz razloga što zadrži povjerljive podatke") (pdf)
Odluka Vijeća Agencije donesena u regulatornom sporu HT protiv H1 i Metronet - lokacija UPS Novi Bokanjac (Napomena: "iz odluke su ispušteni povjerljivi podaci")            (pdf)
Odluka Vijeća Agencije kojom je odbijen zahtjev trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d., za izdavanjem prethodnog odobrenja na maloprodajne cijene djelotvornog pristupa internetu uz brzine prijenosa podataka od najmanje 144 kbit/s (pdf)
Rješenje kojim se Hrvatskom Telekom-u d.d. nalaže izmjena izjave o prijeboju (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra društvu RADIO SALONA d.o.o. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra na plovilu društvu SPORTSKI HORIZONT d.o.o. (pdf)
Odluke i rješenja ARTZU
Rješenje ARTZU od 8. ožujka 2013. povodom presude Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2387/12-10 (pdf)
Rješenje ARTZU od 27. ožujka 2013. povodom žalbe HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. i HŽ Carga d.o.o. protiv upravitelja infrastrukture HŽ Infrastruktura d.o.o. vezano za Izvješće o mreži 2014. (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-11647/2010-8 u postupku izmjene standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH br. Us-9957/2011-4 u regulatornom sporu H1 protiv HT-a, radi povrata pretplate (pdf)
 ispiši stranicu