e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Poništava se postupak javne nabave za Grupu 9: Kod za Hrvatsku iz „Nabave programskih aplikacija iz natječaja programa potpora – faza 1“

Dana 12. ožujka 2013. godine HAKOM je zaprimio zamolbu za izmjenom dokumentacije za nadmetanje, objavljene za grupu 9: Kôd za Hrvatsku. Zamolba je zaprimljena od Ministarstva uprave, određenog ciljanog korisnika za grupu 9: Kôd za Hrvatsku. Istom zamolbom traži se da HAKOM produlji određeni datum javnog otvaranja za dodatnih trideset (30) dana kako bi ciljani korisnik dostavio nove dijelove dokumentacije za nadmetanje, a koji značajno utječu na samu kvalitetu i ispravan rad takve aplikacije.
Kako je sukladno članku 31. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi određeno da naručitelj ne može mijenjati dokumentaciju za nadmetanje bez da zainteresiranim gospodarskim subjektima ostavi rok od najmanje 15, odnosno 10 dana od izmjene dokumentacije do roka dostave ponude, HAKOM poništava predmetnu grupu 9: Kôd za Hrvatsku.
HAKOM će pokrenuti postupak za isti ili sličan predmet nabave čim se stvore uvjeti. Nadmetanje za ostale grupe nije poništeno!
 
 ispiši stranicu