e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Najvažnije informacije sa sjednice Vijeća HAKOM-a od 18. travnja

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 18. travnja:
  • donesene su izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2013., u svrhu provedbe javne rasprave
 
Javna rasprava- izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2013. - poveznica
  • donesena je odluka o izmjeni cijena maloprodajnih paketa za Hrvatski Telekom d.d.

 

  • donesena je odluka o izmjeni cijena maloprodajnih paketa za Iskon Internet d.d.

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM) je na sjednici 18. travnja 2013. godine donijela odluku kojom se povećavaju cijene određenih tarifnih paketa Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje u tekstu: HT) i njegovog povezanog društva Iskon Interneta d.d. (dalje u tekstu: Iskon) vezano uz uslugu širokopojasnog pristupa Internetu i IPTV uslugu.
Naime, na tržištima na kojima se pružaju navedene usluge HT i Iskon, koji je u 100%-tnom vlasništvu HT-a, su određeni operatorima sa značajnom tržišnom snagom te su im slijedom navedenog određene odgovarajuće regulatorne obveze kako bi se spriječilo iskorištavanje značajne tržišne snage navedenih operatora.
Jedan od načina na koji bi HT i Iskon mogli iskoristiti značajnu tržišnu snagu odnosi se i na situaciju u kojoj bi navedeni operatori jedno određeno vrijeme pružali usluge ispod troška s namjerom otežavanja ulaska ili slabljenja pozicije konkurenata, a sve u cilju povećavanja svog tržišnog udjela, a posljedično i dobiti. Iako bi krajnji korisnici mogli kratkoročno imati koristi od niskih cijena koje bi im nudili HT i Iskon, dugoročno gledano,  prisutnost cijena ispod troškova bi najviše naštetila upravo njima jer takve cijene uništavaju konkurenciju na tržištu i prisiljavaju druge operatore na izlazak s tržišta. Ponudom takvih cijena HT i Iskon bi operatore koji su već prisutni na tržištu prisilili na snižavanje vlastitih cijena kako ne bi izgubili postojeće korisnike, a što oni nikako ne bi mogli pratiti te bi u konačnici, zbog pretrpljenih gubitaka, bili prisiljeni napustiti tržište. Isto tako, primjenom cijena ispod troškova, HT i Iskon bi mogli spriječiti ulazak novih operatora na tržište s obzirom da isti, postavljanjem cijena na razinu HT-ovih i Iskonovih cijena, ne bi mogli ostvarivati nikakve koristi od ulaska na predmetna tržišta.
Slijedom svega navedenog, u svrhu zaštite interesa krajnjih korisnika i drugih operatora na tržištu, HAKOM je odlučio izmijeniti cijene pojedinih tarifnih paketa HT-a i Iskona na način da se cijene istih dovedu na razinu troškova koje navedeni operatori imaju pri pružanju svojih usluga.
Ipak, u svrhu dodatne zaštite interesa krajnjih korisnika, HAKOM je odredio kako će HT i Iskon korisnicima koji imaju ugovor s obveznim trajanjem ugovorne obveze do isteka navedenog razdoblja biti obvezni pružati ugovorene usluge prema cijenama i uvjetima koje su bile na snazi na dan sklapanja ugovora, dok će se tek po isteku obveznog trajanja ugovorne obveze na te korisnike početi primjenjivati novi uvjeti i cijene usluga. 
 
  • donesena je odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d., daje prethodno odobrenje na maloprodajne cijene djelotvornog pristupa internetu uz brzine prijenosa podataka od najmanje 144 kbit/s
 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM) je na sjednici 18. travnja 2013. godine donijela odluku kojom se prihvaća zahtjev Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje u tekstu: HT) za prethodnim odobrenjem maloprodajne cijene djelotvornog pristupa Internetu uz brzine prijenosa podataka od najmanje 144 kbit/s.  
S obzirom da je HAKOM izmjenom Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama odredio da djelotvorni pristup Internetu podrazumijeva brzine prijenosa podataka od najmanje 144 kbit/s uz povećanje navedenih brzina do 1 Mbit/s od 1. siječnja 2015. godine, korisnici koji do sada nisu imali mogućnost korištenja usluge širokopojasnog pristupa Internetu, ukoliko to zatraže od HT-a, od danas mogu koristiti navedenu uslugu prema prethodno spomenutim brzinama s obzirom da se navedena usluga nalazi u opsegu univerzalnih usluga koje moraju biti dostupne svim krajnjim korisnicima po pristupačnoj cijeni na cijelom području Republike Hrvatske, neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji.
   
Nakon što je odbio prethodni zahtjev HT-a prema kojem je cijena predmetne usluge trebala biti znatno viša, HAKOM je u ponovljenom zahtjevu prihvatio prijedloge HT-a za mjesečne naknade od 52,00 kn (s PDV-om) u slučaju kada korisnik ima već zaključen pretplatnički ugovor za pristup mreži (govorna usluga), odnosno 127,00 kn (s PDV-om) za samostalni pristup (bez govorne usluge). Uz navedene naknade za pristup, korisnicima će biti dostupni paketi prometa od 1 GB, 15 GB i FLAT prema cijenama iz službenog cjenika HT-a.
 ispiši stranicu