e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Lipanj'13

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra trgovačkom društvu CENTAR SEDAM d.o.o. (pdf)
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad operatorom EK usluga – Maratela Mreže d.o.o., Lonjica - vezano uz pružanje usluga s posebnom tarifom (pdf)
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad operatorom EK usluga – Iskon Internet d.d., Zagreb - vezano uz pružanje usluga s posebnom tarifom te objavljivanja brojeva usluga s posebnom tarifom u imeniku (pdf)
Rješenje u sporu operatora H1 Telekom d.d. protiv Hrvatskog Telekoma d.d. u svezi naknada za kašnjenje pri pružanju veleprodajnih usluga (pdf)
Rješenje u regulatornom sporu VIPnet/HT zbog naknade za kašnjenje (pdf)
Rješenje u regulatornom sporu Primatel protiv HT-a, radi naknade za uslugu prijenosa poziva prema nacionalnim pokretnim mrežama (pdf)
Konačna odluka o troškovima veleprodajnih usluga u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži Hrvatskog Telekom-a d.d. (pdf)
Konačna odluka o novim cijenama za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa i dodatne virtualne kanale za VoIP i IPTV uslugu te nadzor korisničke opreme na temelju ADSL/VDSL tehnologije (pdf)
Odluka u analizi tržišta veleprodajnog pristupa mrežnoj infrastrukturi na fiksnoj lokaciji (pdf)
  • Analiza tržišta M4 (pdf)
Odluka u analizi tržišta veleprodajnog širokopojasnog pristupa (pdf)
  • Analiza tržišta M5 (pdf)
Odluka o izmjeni analize tržišta maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu (pdf)
  • Odgovori na komentare (pdf)
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad operatorom EK usluga -Telekomunikacije j.d.o.o. - Požega, vezano uz pružanje usluga s posebnom tarifom (pdf)
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad operatorom EK usluga - Hrvatski Telekom d.d. - Zagreb, vezano uz isključivanje iz mreže brojeva hitnih službi (pdf)
Rješenje - provjera postupanja Hrvatskog Telekoma d.d. po rješenju HAKOM-a klasa: UP/I-344-08/13-01 od 8. svibnja 2013. godine (pdf)
Rješenje - provjera poštivanja regulatornih obveza Hrvatskog Telekoma d.d. iz Zagreba (pdf)
Odluka o dostavi podataka od strane operatora za kreiranje i prikaz područja dostupnosti širokopojasnog pristupa (pdf)
  • Uputa i upitnik operatorima (xlsx)
Odluka o izmjenama standardnih ponuda HT-a radi migracije na IMS tehnologiju (pdf)
Odluka - odbijanje zahtjeva  ADSL transport (pdf)
Odluka o izmjeni dozvola za multiplekse C i E (pdf)
Odluka o dodjeli državnih potpora za širokopojasni pristup (pdf)
Rješenje inspektora Hrvatskom Telekomu d.d. radi zaštite i/ili izmještanja EKI (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra trgovačkom društvu RADIO POSTAJA GRADA KRALJEVICE PORTO RE d.o.o (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra trgovačkom društvu STUDIO MINSK d.o.o. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra trgovačkom društvu ARENA RADIO d.o.o. (pdf)
Odluka u postupku analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu pokretnu komunikacijsku mrežu (pdf)
  • Dokument analize tržišta (pdf)
Odluka o cijenama usluge završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu pokretnu komunikacijsku mrežu (pdf)
Odluka o imenovanju mr. sc. Maria Webera za vršitelja dužnosti ravnatelja HAKOM-a (pdf)
Odluka o razrješenju Vesne Gašpar dipl. ing.el. s dužnosti ravnateljice HAKOM-a (pdf)
 ispiši stranicu