e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Korisnički savjeti

Zaštita korisnika poštanskih usluga
HAKOM je nacionalno regulatorno tijelo za obavljanje regulatornih poslova u području poštanskih usluga i u svojoj nadležnosti, uz ostalo, ima i zaštitu prava korisnika poštanskih usluga te rješavanje sporova između korisnika i davatelja poštanskih usluga.
 
Obavljanje poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o poštanskim uslugama (NN br. 144/12, 153/13, 78/15 i 110/19, dalj: ZPU), Pravilnikom o obavljanju univerzalne usluge (NN br. 41/13), općim uvjetima davatelja poštanskih usluga te aktima Svjetske poštanske unije (dalje: UPU) za poštanske usluge u međunarodnom prometu. Akti UPU-a kojima je određeno postupanje s poštanskim pošiljkama u međunarodnom  prometu pored ostalog su Svjetska poštanska konvencija (NN-MU br. 2-19, dalje: SPK) i Pravila uz SPK (UPU, Bern 2017.
 
Općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga detaljnije su uređeni način i uvjeti obavljanja poštanskih usluga, odgovornost davatelja usluge kao i naknade štete te zaštita prava korisnika poštanskih usluga. Temeljem odredbi ZPU-a svi davatelji svoje opće uvjete moraju objaviti na svojim internetskim stranicama, a u prostoru namijenjenom korisnicima usluga, imati javno dostupne važeće opće uvjete, koje moraju dati na uvid korisnicima usluga na njihov zahtjev.
 
Popis svih ovlaštenih davatelja poštanskih usluga s dostupan je putem poveznice
 
S ciljem edukacije i informiranja korisnika HAKOM je izradio informativni letak o  pravima i obvezama prilikom korištenja poštanskih usluga. Poseban naglasak stavljen je na osnove podnošenja prigovora davatelju poštanskih usluga s ciljem zaštite korisničkih prava. Letak je u elektroničkom obliku dostupan ovdje
 
Imate li dodatnih upita više informacija možete potražiti ovdje, a po potrebi nas možete kontaktirati i putem telefona u vremenu od 09:00 – 11:30, od ponedjeljka do petka, pozivom na broj 01/700 70 55. 
 
 ispiši stranicu