e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

NABAVA - zdravstvene usluge - sistematski pregled zaposlenika HAKOM-a

HAKOM na temelju čl. 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 110/2007 i 125/2008)  za usluge iz Dodatka II.B, kategorija 25., dana 27. srpnja 2010. godine objavljuje prikupljanje ponuda za:
 
Predmet nabave: zdravstvene usluge - sistematski pregled zaposlenika HAKOM-a,
Evidencijski broj nabave: N-VV-15/10
Rok podnošenja ponuda je 8 dana od  dana objave tehničke specifikacije na službenoj stranici HAKOM-a, na priloženom obrascu ponude (Prilog 1), a najkasnije do 4. kolovoza 2010. godine do 13:00 h.
 
Dostava ponude na adresu: HAKOM, Jurišićeva 13, Zagreb, Pisarnica, soba 106
 

 ispiši stranicu