e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Nova korisnička prava

HAKOM je nedavno donio izmjene i dopune Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te su propisana nova prava za korisnike i obveze za operatore.

Nova prava od 4. srpnja 2016.

Operatori javnih komunikacijskih usluga su obvezni na internetskim stranicama na kojima nude svoje usluge jasno upućivati na dokument općih uvjeta poslovanja i cjenik. Ukoliko internet stranica predviđa mogućnost sklapanja i/ili izmjenu pretplatničkog ugovora putem interneta, operatori su obvezni korisnike uputiti na uvjete i načine raskida ugovora, koji uključuje i raskid putem interneta, odnosno elektroničkim putem. Ugovor sklopljen putem interneta smatra se pretplatničkim ugovorom sklopljenim na daljinu.
 
  • U slučaju sklapanja ugovora na daljinu ili izvan poslovnih prostora, korisniku potvrda o ugovorenoj usluzi mora biti ispostavljena na kućnu adresu. Korisnik može, bez navođenja razloga, raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana zaprimanja potvrde.
 
  • Ukoliko se korisniku nakon sklapanja ugovora dostavlja uređaj, operator je obvezan isti dostaviti isključivo na kućnu adresu korisnika koji je ugovorio uslugu, odnosno adresu sjedišta korisnika koji je pravna osoba osim u slučaju ugovaranja usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i dostave uređaja potrebnog za pružanje usluge kada se može dostaviti i na adresu različitu od kućne adrese korisnika, odnosno adrese sjedišta za korisnika koji je pravna osoba.
 
  • Operatori su u svojim općim uvjetima poslovanja obvezni detaljno navesti načine na koje korisnici mogu zatražiti raskid pretplatničkog ugovora, što uključuje i mogućnost raskida elektroničkim putem, te navesti je li za raskid potrebna određena dokumentacija. Ukoliko operator ne prihvaća elektroničku poštu kao mogućnost ulaganja prigovora, obvezan je korisnika u odgovoru na upit/prigovor upućen elektroničkom poštom odmah uputiti u potrebu ulaganja pisanog prigovora, kako korisnik ne bi propustio propisani rok za podnošenje prigovora.
 
  • Operator je u obvezi otkloniti kvar na pretplatničkoj opremi koja se nalazi u najmu korisnika, odnosno koja je ustupljena korisniku, u roku od pet dana od prijave kvara, a u roku od najviše tri dana korisnika obavijestiti o vremenu i načinu otklona kvara. Ukoliko operator ne otkloni kvar u navedenom roku, korisnik ima pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade zbog prijevremenog raskida ugovora, osim ukoliko je kašnjenje u otklonu kvara uzrokovano krivnjom korisnika ili višom silom.
 
  • Krajnji korisnik može zatražiti povrat ili naknadu neiskorištenog novčanog iznosa za javne komunikacijske usluge najkasnije 30 dana od dana kada je broj prenesen u drugu mrežu, a u slučaju povrata kupljenog, ali neiskorištenog bona za obnavljanje računa unaprijed plaćene usluge rok je 60 dana od dana kupnje bona. 

Nova prava od 1. siječnja 2017.
  • Operatori su obvezni odrediti minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu za sve svoje pakete na način da ista predstavlja vrijednost od najmanje 70 posto od maksimalne (oglašavane) brzine ili maksimalnu brzinu prethodno nižeg maloprodajnog paketa, ovisno o tome što je povoljnije za korisnika. U slučaju da operator nije osigurao korisniku ugovorenu, odnosno minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu, operator je obvezan korisniku uvijek ponuditi raskid ugovora bez plaćanja naknada, a dodatno može uz suglasnost korisnika omogućiti prelazak na paket koji je prikladniji stvarno ostvarivoj brzini širokopojasnog pristupa internetu ili umanjenje mjesečne naknade.
 
  • U slučaju kvara pretplatničke linije ili opreme operator je obvezan ponuditi korisniku umanjenje naknade ili obeštećenje s datumom izdavanja računa te je korisnik obvezan u roku od sedam dana obavijestiti operatora o odabiru. Operator je obvezan provesti odabir korisnika u sljedećem mjesečnom obračunskom razdoblju.
 
 
Stupanjem na snagu novih odredbi HAKOM će pojačano provoditi izvide i nadzore na tržištu provjeravajući pridržavaju li se svi operatori novih propisa. Ujedno se pozivaju korisnici prijaviti sve nepravilnosti u primjeni novih pravila, ukoliko na njih naiđu, a HAKOM-ovi inspektori će u slučaju kad su prijave opravdane donijeti odgovarajuće mjere protiv prekršitelja. Sve nepravilnosti u svezi novih pravila mogu se prijaviti na za tu svrhu uspostavljenu adresu elektroničke pošte nova.prava@hakom.hr
 

 
 ispiši stranicu