e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Svibanj '16

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Odluka u postupku određivanja mjesečne naknade za uslugu potpuno izdvojenog pristupa lokalnoj petlji na temelju bakrene parice, dobivene na temelju ažuriranog BU-LRAIC+ troškovnog modela (pdf)
Odluka u postupku određivanja stope povrata uloženog kapitala u nepokretnoj i pokretnoj mreži (pdf)
Odluka o izdavanju suglasnosti na regulatornu računovodstvenu dokumentaciju HT-a za 2015. godinu (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra na plovilu GEO DRIL d.o.o. (pdf)
Rješenje o nepropisnom oglašavanju kratkog koda 1414 operatora Eko Paratus d.o.o. (pdf)
Rješenje o isplati naknade za nepravovremeni prijenos brojeva-IT Jedan (pdf)
Rješenje o isplati naknade za nepravovremeni prijenos brojeva-Terrakom (pdf)
Rješenje o isplati naknade za nepravovremeni prijenos brojeva-IT Jedan-Iskon Internet (pdf)
Rješenje o obustavi postupka izdavanja dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za širokopojasni bežični pristup, u frekvencijskom području 10 – 10,3 GHz, na području Regije 3, pokrenutog na temelju javnog poziva (pdf)
Presude Upravnih sudova
Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj: UsI-1730/15-2, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, Poslovni broj: 3 UsI-2263/13-11 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 7UsI-1414/13-11, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, Poslovni broj: 3Usl-4/15-15, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-4029/13-22, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda RH, Poslovni broj: UsII-50/13-11, povodom upravnog spora tužitelja Hrvatski Telekom d.d. protiv rješenja HAKOM-a,radi inspekcijskog nadzora nad poštivanjem regulatornih obveza (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH, Poslovni broj: UsII-52/13-10, povodom upravnog spora tužitelja Hrvatski Telekom d.d. protiv odluke HAKOM-a, radi određivanja regulatornih obveza operatorima (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH, Poslovni broj: UsII-37/13-9, povodom upravnog spora tužitelja Hrvatski Telekom d.d. protiv rješenja HAKOM-a, radi nadzora nad poštivanjem regulatornih obveza (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH, Poslovni broj: Usž-975/16-2, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: UsIl-7/14-6, u upravnom sporu tužitelja CITY EX d.o.o., protiv tuženika HAKOM-a, radi poštanskog nadzora (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: UsIl-54/16-3, u upravnom sporu tužitelja Weber Escal d.o.o., protiv tuženika HAKOM-a, radi prisilnog izvršenja rješenja (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: UsII-61/14-4, u upravnom sporu tužitelja CITY EX d.o.o., protiv tuženika HAKOM-a, radi rješenja o izvršenju poštanskog inspektora HAKOM-a (pdf)
                                                                                                                                                                                                
 ispiši stranicu