Zaštita korisnika elektroničkih komunikacija

Uloga HAKOM-a
HAKOM pruža informacije i savjete korisnicima te im pomaže u razumijevanju uvjeta i načina pružanja javnih komunikacijskih usluga s naglaskom na zaštititi od mogućih zlouporaba.
HAKOM rješava sporove između korisnika i operatora elektroničkih komunikacijskih usluga vezano uz prigovor na račun, kakvoću usluge ili povredu odredaba pretplatničkog ugovora.
Nadležnost HAKOM-a
HAKOM je nadležan rješavati sporove između korisnika i operatora ako se prigovor korisnika odnosi na :
  • iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu (račun),
  • kakvoću pružene usluge ili
  • povredu odredaba pretplatničkog ugovora.
 
Nakon provedenog postupka rješavanja prigovora kod operatora, a na osnovu prijedloga Povjerenstva za zaštitu prava korisnika, HAKOM donosi odluku i rješenje.
Povjerenstvo za zaštitu prava korisnika je savjetodavno tijelo koje djeluje pri HAKOM-u i u čijem sastavu su imenovani i predstavnici Saveza udruga potrošača.

Odluka HAKOM-a je obvezujuća za operatora i korisnika, a protiv odluke je moguće pokrenuti upravni spor.

Zastara osporene tražbine ne teče za vrijeme rješavanja spora pred HAKOM-om.