Travanj '14

Odluke i rješenja
Rješenje inspektora elektroničkih komunikacija u predmetu snimanja EKI i DPO HT-a i unos u on-line bazu podataka (Napomena: "iz teksta rješenja su izbrisani pojedini dijelovi koji predstavljaju poslovnu tajnu") (pdf)
Rješenje u postupku inspekcijskog nadzora nad trgovačkim društvom Internacionalna Baza Podataka d.o.o. radi kršenja odredbi članka 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama (pdf)
Odluka kojom se određuju operatori koji su obvezni dostaviti podatke za provođenje postupaka iz članka 53. i 54. ZEK-a na tržištu maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu (pdf)
Odluka kojom se određuju operatori koji su obvezni dostaviti podatke za provođenje postupaka iz članka 53. i 54. ZEK-a na tržištu zaključnih segmenata iznajmljenih vodova i tržištu veleprodajnih prijenosnih segmenata iznajmljenih vodova (pdf)
Odluka u postupku utvrđivanja mjerodavnog tržišta maloprodaje iznajmljenih vodova (pdf)
  • Tržište maloprodaje iznajmljenih vodova - Test tri mjerila (pdf)
Rješenje u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev Metronet Telekomunikacija d.d. protiv Hrvatskog Telekoma d.d. u svezi naplate kolokacijskih usluga, kojim se djelomično usvaja zahtjev Metronet Telekomunikacija d.d. (pdf)
Rješenje u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev Optime Telekom d.d. protiv Hrvatskog Telekoma d.d. u svezi naplate kolokacijskih usluga, kojim se djelomično usvaja zahtjev Optime Telekom d.d. (pdf)
Rješenje u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev VIPneta d.o.o. protiv Hrvatskog Telekoma d.d. u svezi plaćanja računa za kašnjenje u realizaciji zahtjeva za uspostavljanje veleprodajnih usluga i otklanjanje smetnji (srpanj, kolovoz, rujan i listopad 2013.), kojim se djelomično usvaja zahtjev VIPneta d.o.o. (pdf)
Dopunska odluka u postupku prikupljanja podataka radi kreiranja i prikaza područja dostupnosti širokopojasnog pristupa, kojom se dopunjuje točka 7. odluke Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (KLASA: UP/I-344-03/13-06/0, 376-10-13-01, od 17. lipnja 2013. (pdf)
Rješenje kojim se odbija kao neosnovan prigovor M.K. iz Z., podnesen zbog nepokretanja postupka inspekcijskog nadzora (pdf)
Rješenje o obustavi postupka pokrenutog na zahtjev trgovačkog društva VIPnet d.o.o. protiv trgovačkog društva BT.net-a vezano uz zajedničko korištenje kabelske kanalizacije (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra trgovačkom društvu RAGAN d.o.o. (pdf)
Presude
Presuda Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj 7 UsI-1073/13-5 povodom tužbe pretplatnika protiv odluke HAKOM-a, radi reklamacije računa (pdf)
Presuda Visokog prekršajnog suda RH br. Gž-5652/13 zbog kršenja regulatornih obveza HT-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj. UsI-3952/13-5 povodom tužbe pretplatnika protiv odluke HAKOM-a, radi reklamacije računa (pdf)