Zadaće

HAKOM je nacionalno regulatorno tijelo za obavljanje regulatornih poslova u području tržišta željezničkih usluga. U svrhu osiguranja načela funkcioniranja tržišta željezničkih usluga

HAKOM je dužan poduzeti sve primjerene mjere kako bi se ostvarili sljedeći regulatorni ciljevi pa tako osobito:
  • promiče tržišno natjecanje na tržištu željezničkih usluga
  • promiče interese korisnika željezničkih usluga
  • pridonosi razvoju jedinstvenog europskog tržišta željezničkih usluga.
 
Regulatorni i drugi poslovi povodom zahtjeva stranke:
 
1. rješavanje u postupku po prigovoru podnositelja zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta protiv odluke, postupka, radnje ili propuštanja radnje, ukoliko je postojala obveza na istu, koji su doveli ili su mogli dovesti do diskriminacije, ograničavanja ili sprječavanja pristupa tržištu ili nezakonitog postupanja, upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika ili operatora uslužnog objekta, u vezi s:

a) izvješćem o mreži, kao i svim izmjenama i dopunama, postupkom donošenja nacrta izvješća o mreži i izvješća o mreži, uključujući načela, kriterije i uvjete koji su u njemu utvrđeni, metodologijom, visinom i strukturom za određivanje naknada za željezničke usluge, i drugim uvjetima za pristup na željezničku infrastrukturu, željezničkim uslugama i industrijskim kolosijecima koji služe ili bi mogli služiti za potrebe više od jednog krajnjeg korisnika,
b) postupkom primjene izvješća o mreži,
c) postupkom dodjele kapaciteta,
d) uvjetima za pristup, pristupom i naknadom za željezničke usluge, a posebno u slučaju
kada operator uslužnog objekta ne udovolji zahtjevu za kapacitetom kako je to
propisano zakonom kojim je uređeno područje željezničkog prometa, a ne postoji
izvediva alternativa;

2. rješavanje povodom zahtjeva za ocjenom osnovne svrhe usluge međunarodnog prijevoza
putnika koja uključuje kabotažu;
3. rješavanje povodom zahtjeva za ocjenom ugrožavanja ekonomske ravnoteže ugovora o obavljanju usluga javnog prijevoza putnika;
4. davanje odobrenja za naplatu naknade u slučaju nedostatnosti kapaciteta na određenim dijelovima infrastrukture tijekom razdoblja zakrčenosti;
5. davanje mišljenja na ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom;
6. davanje mišljenja o utjecaju odluke Vlade Republike Hrvatske o smanjenju visine naknade
za željezničke usluge minimalnog pristupnog paketa na tržište željezničkih usluga;
7. davanje prethodne suglasnosti na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture i vladajućeg društva, ukoliko su upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik povezana društva.
  
Regulatorni i drugi poslovi po službenoj dužnosti:
 
1. nadzor stanja tržišnog natjecanja na tržištu željezničkih usluga;
2. definiranje razumnog vremenskog roka za odgovor na zahtjev željezničkog prijevoznika za pristup uslužnom objektu i uslugama u tom objektu;
3. nadzor nad pregovorima između podnositelja zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta i upravitelja infrastrukture o visini infrastrukturnih naknada.
 
Ostali poslovi:
  • suradnja i razmjena informacija s regulatornim tijelima tržišta željezničkih usluga drugih država članica;
  • suradnja s Europskom komisijom s ciljem usklađenja zajedničkih načela i prakse;
  • suradnja s tijelom nadležnim za sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava i s tijelom nadležnim za izdavanje dozvola za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (MPPI i Agencija za sigurnost željezničkog prometa) s ciljem sprječavanja negativnih učinaka na tržišno natjecanje ili sigurnost prometa na željezničkom tržištu