e-┼Żalbe

Elektroničke komunikacije

HAKOM je nadležan rješavati sporove između korisnika i operatora tek nakon što je korisnik iscrpio mogućnost rješenja prigovora sa operatorom.

Uputu kako se žaliti operatoru elektroničkih komunikacija možete naći u našoj rubrici Kako se žaliti.

Ukoliko se ne slažete s odlukama operatora elektroničkih komunikacija možete se obratiti nama. U postupku rješavanja sporova HAKOM može donijeti odgovarajuću odluku, koja je obvezujuća za operatora. Upute kako HAKOM podnijeti prigovor na iznos račun za pruženu uslugu ili na kakvoću pružene usluge od strane operatora nalaze se ovdje
 
Podnesite zahtjev za rješavanjem spora elektroničkim putem. Upute za korištenje.
 
Poštanske usluge

Uputu kako se žaliti na obavljanje poštanskih usluga možete naći u našoj rubrici Zaštita korisnika poštanskih usluga
 
Prava putnika u željezničkom prijevozu

Uputu kako se žaliti vezano uz prava putnika u željezničkom prijevozu možete naći u našoj rubrici Zaštita prava putnika u željezničkom prijevozu