Pozivi i SMS poruke u druge zemlje EU-a

Pozivi i SMS poruke u druge zemlje EU-a (eng. Intra EU Calls)
 
Od 15. svibnja 2019. počinje se primjenjivati Uredba o međunarodnim pozivima i SMS porukama, kojom je propisana najviša dopuštena cijena međunarodnih poziva za privatne korisnike iz bilo koje nepokretne ili pokretne mreže u Republici Hrvatskoj prema zemljama EU-a. Međunarodni pozivi su pozivi koje upućujete iz matične zemlje prema međunarodnim brojevima.
 
Regulirana cijena ne može biti veća od:
1,76 kn/min po minuti poziva, i
0,55 kn/SMS za tekstualne poruke (SMS).
 
Na koje se zemlje primjenjuju regulirane cijene?
 
Regulirane cijene primjenjuju se na pozive i SMS poruke na bilo koji fiksni ili mobilni broj druge države članice EU-a.
 
Zemlje članice EU-a su: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Republika Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska , Portugal, Rumunjska, Slovačkoj, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo.
Regulirana cijena u EU primjenjivat će se i na Norvešku, Island i Lihtenštajn, nakon donošenja odgovarajućeg zakonodavstva.
 
Što korisnik mora učiniti da bi mu se primjenjivale nove cijene?
 
Ova ograničenja cijena automatski će se primjenjivati na fiksne i mobilne usluge koje se naplaćuju u cijelosti ili djelomično na temelju stvarne potrošnje od 15. svibnja 2019., osim ako korisnik:
 
• trenutno koristi alternativnu tarifu za međunarodne pozive i odluči ostati na njoj (tj. Korisnik koristi tarifu koja sadrži pozive npr.  prema zemljama koje nisu u EU i naplaćuje prema zemljama članicama EU-a različite cijene za međunarodne pozive u odnosu na standardnu tarifu); ili
• je namjerno odabrao alternativnu tarifu.
 
Ako trenutno korisnik ima alternativnu tarifu za međunarodne pozive, operator ga mora obavijestiti prije 15. svibnja 2019. o novim ograničenjima cijena koja će se početi primjenjivati na njihovu zadanu tarifu od tog datuma. Ukoliko korisnik ne zatraži izričito zadržavanje postojeće tarife, operator ga mora automatski prebaciti na reguliranu tarifu od 15. srpnja 2019.
 
Mogu li operatori nuditi alternativne tarife?
 
Da, operatorima je dopušteno ponuditi alternativne tarife u kojima su cijene veće od reguliranih cijena, ali korisnici moraju izričito zatražiti prelazak na tu tarifu prije primjene. Na primjer, korisnik može odabrati prelazak na tarifu u kojoj je trošak pozivanja određenih zemalja obuhvaćenih pravilima (npr. Francuska) viši od zadane granice, ali trošak pozivanja „ostatka svijeta“ (npr. Kanada) je jeftiniji.
Prije nego što korisnik odabere alternativnu tarifu, njegov operator ga mora obavijestiti o prednostima koje mogu propustiti ako se prebace na alternativnu tarifu.
 
Primjenjuju li se ova pravila na poslovne korisnike?
 
Ne. Pravila se primjenjuju samo na privatne korisnike.
 
Primjenjuju li se ova ograničenja cijena ako telefon koristim u inozemstvu?
 
Ne. Kada koristite telefon u drugoj zemlji, tj. kada ste u roamingu ne primjenjuju se ove cijene te se pozivi prema brojevima (mobilne i fiksne mreže) unutar EU i dalje naplaćuju sukladno cijeni poziva prema drugim mrežama u Republici Hrvatskoj dok se nalazite u matičnoj mreži. Međutim, postoje posebna pravila o tome što vaš telefonski operater može naplaćivati kada ste u roamingu u EU, Norveškoj, Islandu ili Lihtenštajnu. Pojedinosti o ovim pravilima možete pronaći na poveznici https://www.hakom.hr/default.aspx?ID=7812.