Preskočite na glavni sadržaj
HR
Željeznica

Željeznica

HAKOM je nacionalno regulatorno tijelo za obavljanje regulatornih poslova u području tržišta željezničkih usluga.

HAKOM je dužan poduzeti sve primjerene mjere kako bi se ostvarili sljedeći regulatorni ciljevi pa tako osobito:
 • promiče tržišno natjecanje na tržištu željezničkih usluga
 • promiče interese korisnika željezničkih usluga
 • pridonosi razvoju jedinstvenog europskog tržišta željezničkih usluga.
 

Regulatorni i drugi poslovi povodom zahtjeva stranke:

rješavanje u postupku po zahtjevu koji Regulatornom tijelu podnosi podnositelj zahtjeva ako smatra da se prema njemu postupalo nepravedno, da ga se diskriminiralo ili su mu na koji drugi način uskraćena prava, a osobito protiv odluka upravitelja infrastrukture, operatora uslužnog objekta ili željezničkog prijevoznika u vezi s:
a) nacrtom i konačnim Izvješćem o mreži, uključujući sve izmjene i dopune
b) kriterijima sadržanim u Izvješću o mreži
c) postupkom dodjele kapaciteta i njegovim rezultatima
d) načinom određivanja naknada za željezničke usluge
e) visinom ili strukturom naknada za željezničke usluge koju je dužan ili bi bio dužan platiti
f) uvjetima za pristup željezničkoj infrastrukturi i željezničkim uslugama
g) pristupom željezničkim uslugama i plaćanju naknada za željezničke usluge (posebno kada operator uslužnog objekta ne udovolji zahtjevu za kapacitet kako je to propisano zakonom kojim je uređeno područje željeznice, a ne postoji izvediva alternativa)
h) upravljanjem prometom
i) planiranjem obnove te planiranim ili neplaniranim održavanjem željezničke infrastrukture
j) ispunjavanjem zahtjeva, među ostalim o sukobu interesa, utvrđenih u odredbama zakona kojim se uređuje područje željeznice, a vezano uz neovisnost upravitelja infrastrukture, neovisnost osnovnih funkcija upravitelja infrastrukture, nepristranost upravitelja infrastrukture u pogledu upravljanja prometom i planiranja održavanja, eksternalizacije i raspodjele funkcija upravitelja infrastrukture te financijske transparentnosti
 • rješavanje povodom zahtjeva za ocjenu osnovne svrhe usluge međunarodnog željezničkog prijevoza putnika koja uključuje kabotažu
 • rješavanje povodom zahtjeva za ocjenu mogućeg ugrožavanja ekonomske ravnoteže ugovora o obavljanju usluga javnog prijevoza putnika
 • odobravanje upravitelju infrastrukture nastavka naplate dodatka za zakrčenost željezničke infrastrukture
 • davanje prethodne suglasnosti na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture i vladajućeg društva u slučaju da su upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik povezana društva
 • davanje neobvezujućeg mišljenja o nacrtu ugovora o upravljanju željezničkom infrastrukturom
 • davanje neobvezujućeg mišljenja o nacrtu poslovnog plana upravitelja infrastrukture i plana za povećanje kapaciteta
 • rješavanje u postupku po zahtjevu putnika u vezi s reklamacijom povjerenstvu za reklamacije potrošača pri željezničkom prijevozniku
 

Regulatorni i drugi poslovi po službenoj dužnosti:

 • praćenje stanja tržišnog natjecanja na tržištu željezničkih usluga te aktivnosti upravitelja infrastrukture i odlučivanje o odgovarajućim mjerama za otklanjanje diskriminacije protiv podnositelja zahtjeva, narušavanja tržišta i svih drugih nepoželjnih događaja na tržištu željezničkih usluga
 • donošenje odluke o rokovima za pristup uslužnom objektu i pružanjem usluga u uslužnom objektu
 • inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga u zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN br. 104/2017) i nad provedbom Zakona o željeznici (NN br. 32/19)
 • provedba revizije upravitelja infrastrukture, operatora uslužnog objekta i željezničkih prijevoznika ili traženje provedbe revizije od ovlaštenog revizora u svrhu provjere sukladnosti s odredbama o računovodstvenom razdvajanju
 • provjera sadržava li Izvješće o mreži diskriminatorne odredbe ili ono daje upravitelju infrastrukture diskrecijsko pravo koje ovaj može koristiti na način koji diskriminira podnositelja zahtjeva
 • nadzor nad pregovorima između podnositelja zahtjeva i upravitelja infrastrukture o visini naknada za željezničke usluge
 • nadzor nad sklapanjem i provedbom sporazuma o suradnji između upravitelja infrastrukture s jednim ili više željezničkih prijevoznika u svrhu osiguravanja pogodnosti za korisnike
 • nadzor kriterija iz Izvješća o mreži za određivanje naknade za kapacitet koji je dodijeljen, ali se ne koristi
 • ispitivanje državnih potpora na temelju poslovnih knjiga o kojima nadležnim tijelima podnosi izvještaj, bez dovođenja u pitanje ovlasti tijela nadležnih za pitanja državnih potpora
 • provedba Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3.12.2007.)
 • postupanje po službenoj dužnosti u zaštiti prava putnika
 

Ostali poslovi:

 • redovito objavljivanje podataka, obavijesti i dokumenata iz područja regulacije tržišta željezničkih usluga, posebno pokazatelja razvoja tržišta
 • davanje stručnih mišljenja i objašnjenja u provedbi Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu i propisa donesenih na temelju navedenog zakona
 • savjetovanje s predstavnicima korisnika željezničkih usluga
 • suradnja s tijelom nadležnim za sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava i tijelom nadležnim za izdavanje dozvola za obavljanje usluga željezničkog prijevoza, uključujući davanje preporuka o pitanjima u vezi s tržištem željezničkih usluga
 • suradnja s nadležnim nacionalnim regulatornim tijelima država članica Europske unije, udrugama nadležnih regulatornih tijela i nacionalnim regulatornim tijelima drugih država u području regulacije tržišta željezničkih usluga
 • međunarodna suradnja u području regulacije tržišta željezničkih usluga i sudjelovanje u radu upravnih i radnih tijela nadležnih europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području regulacije tržišta željezničkih usluga