Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 27. kolovoza 2014.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 27. kolovoza 2014.:
 
  • doneseno je rješenje u regulatornom sporu između H1 Telekoma d.d. i Hrvatskog Telekoma d.d., kojim se usvaja zahtjev H1 Telekoma d.d. za naknadu zbog kašnjenja u otklanjanju kvarova/smetnji za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa i izdvojenog pristupa lokalnoj petlji za mjesec prosinac 2013. i zbog kašnjenja Hrvatskog Telekoma d.d. u ispunjavanju obveza u rokovima propisanim odlukom HAKOM-a (klasa: UP/I-344-01/12-03/02, urbroj: 376-11/12-07 ) od 24. lipnja 2014. 

     
  • donesena je odluka kojom se ocjenjuje da namjeravano stjecanje, od strane trgovačkog društva VIPnet d.o.o. poslovnih udjela, koji čine 100% temeljenog kapitala, i pripajanje trgovačkog društva DASTIN d.o.o., nije protivno načelima i ciljevima iz članka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama
 

Odluka i rješenje se mogu pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45