Preskočite na glavni sadržaj
EN
Communications Network

Amaterske radijske postaje

Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi podnosi se HAKOM-u putem web aplikacije e-Amaterska.

Od 1. siječnja 2024. dozvole se izdaju u elektroničkom obliku, elektronički potpisane i dostavljaju elektroničkom poštom. HAKOM će iznimno izdati presliku elektroničke dozvole u papiru samo za potrebe odlaska radioamatera u zemlje koje ne priznaju el. oblik dozvole (npr. Norveška) ili odlaska u zemlje van CEPT-a.”

Dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi vrijedi za sve radijske postaje koje je radioamater prijavio prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole. Nositelj dozvole mora prijaviti svaku promjenu adrese stanovanja ili bilo koju drugu promjenu podataka iz dozvole te bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene podnijeti HAKOM-u zahtjev za izdavanje nove dozvole. Ukoliko nositelj dozvole koji posjeduje važeću dozvolu nabavi dodatne radijske postaje  ili prijavljene  zamijeni novima, mora  prije početka rada, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene istu prijaviti HAKOM-u . Izmjena podataka o prijavljenim amaterskim radijskim postajama podnosi se na ovom obrascu.

Uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra za potrebe amaterskih radijskih komunikacija, radioamaterski razredi, polaganje radioamaterskog ispita, te tehnički i drugi uvjeti uporabe amaterskih radijskih postaja i opreme propisani su Pravilnikom o amaterskim radijskim komunikacijama ("NN" 150/22).

Obvezni dio ispitnog programa možete pronaći ovdje.
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedene dozvole potrebno je:
 • Ispravno popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi:
  • Za svaki uređaj navesti frekvencijsko područje uporabe i pripadajuće antenske sustave s naznačenim dobitkom u dBd (s uračunatim gubitcima u kabelu i konektorima),
  • Za najveću dopuštenu snagu odašiljača (W) - upisati max. snagu uređaja (kako je tvornički deklarirana),
  • Iz navedenog izračunati ERP (W);
 • Uz popunjen obrazac potrebno je priložiti sljedeće:
  < >
  Dokumentaciju sukladno članku 12. stavku 2. Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama ("NN" 150/22) i članku 14. stavku 5. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra ("NN" 40/23) tj. potvrdu o prijedlogu pozivne oznake i razredu amaterskog radio-operatora koju izdaje Hrvatski radioamaterski savez i dokaz o položenom radioamaterskom ispitu za A ili P razred,
   
  Presliku prethodno izdane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra (ukoliko je navedena izdana),
  Za amaterske radijske postaje kojima je efektivna izračena snaga jednaka ili veća od 100 W(1), podatke sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja ("NN" 72/23):

  1. antenski dijagram zračenja - horizontalni i vertikalni dijagram zračenja antenskog sustava s naznačenim maksimalnim dobitkom i označenim mogućim smjerovima maksimalnog zračenja;
  2. tlocrt i bokocrt izvedbe antenskog sustava - prikaz smještaja antenskog sustava na lokaciji postavljanja s označenim visinama od zemlje i objekta na kojem je postavljen sustav;
  3. zemljovid područja s ucrtanim mjestom postavljanja i mjestima na kojima se može očekivati trajniji boravak ljudi - preslika zemljovida u prikladnom mjerilu (1:1000, 1:2880) s označenim mjestom postavljanja antenskog sustava s ucrtanom zonom sigurnosne udaljenosti(2);
  4. ukoliko se unutar zone sigurnosne udaljenosti nalazi područje povećane osjetljivosti(3) potrebno je dostaviti izračun očekivane jakosti električnog polja u području povećane osjetljivosti unutar zone sigurnosti, te ga ucrtati na zemljovid iz točke 3,
  Presliku potvrde ili neke druge javne isprave koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB)(4)
(1)Za amaterske radijske postaje efektivne izračene snage jednake ili veće od 100 W HAKOM uz dozvolu izdaje potvrdu o usklađenosti sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja.
(2)Sigurnosna udaljenost predstavlja udaljenost od mjesta postavljanja odašiljačkog antenskog sustava na kojoj su vrijednosti električnog polja jednake graničnim razinama.
(3) Područja povećane osjetljivosti su zgrade javne, stambene i poslovne namjene namijenjene boravku ljudi, čestice na kojima su izgrađene zgrade stambene namjene, škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, smještajni turistički objekti te dječja igrališta (prema urbanističkom planu), te površine neizgrađenih čestica namijenjene prema urbanističkom planu namijenjene u gore navedene svrhe.
(4) U slučaju kad je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u nije ih obvezan za naredne dozvole ponovno dostavljati.

U iznimnim slučajevima, ukoliko je onemogućeno slanje zahtjeva preko aplikacije, zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi možete poslati i na mail ZahtjevZaDozvolu@hakom.hr