Preskočite na glavni sadržaj
EN
Documents

Listopad '18

Odluke i rješenja
Cjelovito i završno rješenje HT - ŽUC Split (pdf)
Rješenje Općina Lupoglav (pdf)
Rješenje Općina Kostrena (pdf)
Rješenje Općina Čačinci (pdf)
Rješenje Općina Pitomača (pdf)
Djelomično rješenje Općina Strizivojna (pdf)
Djelomično rješenje Općina Vrbje (pdf)
Djelomično rješenje Općina Visoko (pdf)
Rješenje Općina Brodski Stupnik (pdf)
Rješenje kojim se kao neosnovan odbija zahtjev trgovačkog društva Dialoga Servicios Interactivos da sa trgovačkim društvima A1 Hrvatska d.o.o. i OT-Optima Telekom d.d. sklopi ugovor o indirektnom međupovezivanju uz primjenu recipročnih i reguliranih cijena pristupa i terminacije (pdf)
Izjava o usklađenosti metodologije računovodstvenog razdvajanja davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatske pošte d.d., koju je primijenio u dostavljenom regulatornom izvješću za 2017., s odredbama članka 47. Zakona o poštanskim uslugama te Odlukom HAKOM-a o načinu računovodstvenog razdvajanja za davatelja univerzalne usluge od 27. ožujka 2013. i Odlukom HAKOM-a kojom se mijenja Naputak za računovodstveno razdvajanje i troškovno računovodstvo davatelja univerzalne usluge od 7. svibnja 2014. (pdf)
Rješenje Općina Bol (pdf)
Rješenje Općina Petrovsko (pdf)
Privremeno rješenje u postupku analize tržišta veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (M3a/2014) i postupku analize tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište (M3b/2014), u svezi roka za dostavu dokaza da je test istiskivanja marže zadovoljen (pdf)
Rješenje o obustavi postupka prijenosa prava na uporabu broja - Skynet Telekomunikacije d.o.o. - HT d.d. (pdf)
Konačno rješenje - Inspekcijski nadzor HT kršenje regulatorne obveze "Najbolja L" (pdf)
Rješenje Općina Pašman (pdf)
Presude Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj: 6 UsI-1148/17-11 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: Usž-3943/17-2 radi inspekcijskog nadzora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-113/18-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-100/18-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-93/18-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora, izdavanja potvrde o pravu puta te utvrđivanja naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: Usž-1732/17-2 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)