Preskočite na glavni sadržaj
EN
Electronic communications

Prijenos broja

Korisnici mogu odabrati za sebe optimalnog operatora sukladno svojim potrebama i navikama. Služi li se korisnik uslugama jednog operatora i odluči prijeći u mrežu drugoga, to može učiniti na jednostavan način uz zadržavanje dotadašnjeg broja.

Operatori i davatelji usluga moraju omogućiti korisnicima zadržavanje istog broja i predbroja, bez obzira na mrežu u koju prelaze.

Procedura prijenosa broja

Pretplatnik, koji želi prenijeti broj podnosi zahtjev za prijenos broja operatoru kod kojeg želi prijeći, zajedno sa zahtjevom za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili za otvaranje korisničkog zapisa (mobilne mreže). Korisnik prije podnošenja zahtjeva za prijenos broja k drugome operatoru mora podmiriti dugovanja za obavljene elektroničke komunikacijske usluge u mreži davatelja broja, izuzev u slučaju osporavanja računa pred nadležnim institucijama.

U obvezi plaćanja korištenih elektroničkih komunikacijskih usluga davatelju broja korisnik ostaje do trenutka prijenosa broja u mrežu primatelja broja.

Operator kojemu korisnik prelazi je dužan korisnika pravovremeno informirati o postupku prijenosa broja.

Postupak prijenosa broja u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži ne može trajati duže od 5 radnih dana od dana kada je davatelj broja zaprimio zahtjev, odnosno 3 radna dana, osim ako je to u interesu krajnjeg korisnika, odnosno kada je korisnik u Zahtjevu naveo željeni datum prijenosa broja koji je duži od 5 radnih dana ili u slučajevima kada se rok za realizaciju prijenosa broja mora uskladiti s aktivacijom usluga/e na veleprodajnoj razini. Davatelj broja obvezan u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja zahtjeva odgovoriti primatelju broja jesu li ispunjeni svi preduvjeti utvrđeni Pravilnikom o prenosivosti broja, bez obzira je li zahtjev prihvaćen, odgođen, ili odbijen.

Postupak prijenosa broja u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži ne može trajati dulje od 3 radna dana od dana kada je davatelj broja zaprimio Zahtjev za prijenos broja, osim ako je to u interesu krajnjeg korisnika, odnosno kada je korisnik u Zahtjevu naveo željeni datum prijenosa broja koji je duži od 3 radna dana.

Davatelj broja obvezan je u roku 1 radnog dana od dana zaprimanja Zahtjeva za prijenos broja provjeriti mogućnost prenosivosti broja i putem CABP obavijestiti primatelja broja o prihvaćanju, odbijanju ili odgodi roka za realizaciju prijenosa broja. U slučaju prihvaćanja Zahtjeva za prijenos broja, davatelj broja može iznimno, najkasnije 24 sata prije početka vremenskog okvira prijenosa broja, odbiti prijenos broja u slučaju da utvrdi zlouporabe elektroničkih komunikacijskih usluga uslijed kojih krajnjem korisniku bude ograničeno korištenje elektroničkih komunikacijskih usluga davatelja broja.

U slučaju da se zatraženi broj ne može prenijeti ili će doći do kašnjenja u prijenosu zatraženog broja, davatelj broja će o razlozima nemogućnosti ili kašnjenja prijenosa broja (pozivajući se na postojeći Zahtjev) detaljno obavijestiti pisanim ili elektroničkim putem primatelja broja, u roku od najviše tri radna dana od dana primitka zahtjeva. U slučaju kašnjenja prijenosa broja, davatelj broja obavijestit će primatelja broja i o datumu nakon kojeg će biti moguće provesti postupak prijenosa broja.
 
Razlozi nemogućnosti prijenosa broja mogu biti u sljedećim slučajevima:
 
 • pogrešno ispunjen Zahtjev za prijenos broja
 • postojanje neispunjenih ugovornih obveza korisnika prema davatelju broja u trenutku primitka Zahtjeva za prijenos broja (npr. postojanje nepodmirenih dugovanja ili drugih ugovornih obveza korisnika iz pretplatničkog odnosa s davateljem broja) te se tada prijenos odgađa,
 • ako se zatraženi broj već nalazi u postupku prijenosa odnosno u slučaju postojanja ranije predanog zahtjeva za prijenos istog broja,
 • ako je pretplatnički broj za koji se traži prijenos, privremeno ili trajno isključen iz elektroničke komunikacijske mreže davatelja broja,
 • ako se Zahtjev za prijenos broja ne odnosi na sve brojeve unutar usluge VPN grupe, ISDN serije istog priključka,
 • ako je zahtijevani datum prijenosa broja kraći od roka 5 dana za nepokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu, odnosno 3 dana za pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu,
 • ako je zahtijevani datum prijenosa broja duži od 60 dana od dana podnošenja Zahtjeva za prijenos broja u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, odnosno duži od 21 dan od dana podnošenja Zahtjeva za prijenos broja u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,
 • ako pre-paid korisnik izgubi pravo na korištenje broja (SIM deaktiviran) ili pre-paid korisnik nije ostvario prvi poziv (SIM neaktivan) ili ako davatelj broja utvrdi da serijski broj SIM kartice ne odgovara PUK broju,
 • tehnička nemogućnost realizacije zahtjeva za veleprodajnu uslugu širokopojasnog pristupa ili uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji ukoliko primatelj broja istovremeno sa zahtjevom za navedene usluge zatraži i uslugu prenosivosti broja,
 • ako je pretplatnički broj za koji se traži prijenos FGSM numeracija, a primatelj broja ne može tehnički omogućiti uporabu iste,
 • povlačenje zahtjeva za veleprodajnu uslugu širokopojasnog pristupa ili uslugu izdvojenog pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji ukoliko primatelj broja istovremeno sa zahtjevom za navedene usluge zatraži i uslugu prenosivosti broja,
 • ako pretplatnički broj za koji se traži prijenos ne glasi na ime podnositelja zahtjeva za prijenos broja.

Sve do aktivacije usluge prijenosa broja, davatelj broja mora omogućiti korisniku korištenje telekomunikacijskih usluga koje su predmet prijenosa broja.

Operator nepokretne mreže nije obvezan prije uspostave poziva prema prenesenom broju obavijestiti pozivatelja prenesenog broja.
U svrhu javnog informiranja korisnika, operator je dužan putem vlastitog web portala ili nekim drugim načinom javnog objavljivanja, informirati svoje korisnike o brojevima koji su preneseni u drugu mrežu.

Na zahtjev korisnika operator pokretne mreže mora, prije uspostave poziva prema prenesenom broju, pozivatelju prenesenog broja dati obavijesti u obliku glasovne poruke o pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži u koju je prenesen broj prema kojem se uspostavlja poziv. Operator može na zahtjev korisnika pozivatelja isključiti ovu uslugu davanja obavijesti. Usluga uključivanja i isključivanja obavijesti su besplatne.
 
Dodatne usluge koje je korisnik imao ugovorene uz broj koji se prenosi, ne prenose se automatski, već ih podnositelj Zahtjeva za prijenos broja može ugovoriti s primateljem broja, u skladu s njegovom ponudom usluga i općim uvjetima poslovanja.
 
U slučaju kada korisnik uz prijenos broja želi ugovoriti i dodatne usluge koje primatelj broja mora ugovoriti na veleprodajnoj razni, obvezan je na Zahtjevu za prijenos broja označiti da je prijenos broja vezan uz veleprodajnu uslugu. U navedenom slučaju primatelj i davatelj broja obvezni su poštivati procedure i rokove propisane odgovarajućom standardnom ponudom za zatraženu uslugu te moraju omogućiti istovremenu aktivaciju svih usluga koje je korisnik zatražio. U opisanoj situaciji sve usluge moraju se aktivirati istovremeno te nije moguće odgoditi prijenos broja. U slučaju odgode prijenosa broja iz drugih opravdanih razloga mora se za isti rok odgoditi i aktivacija usluga na veleprodajnoj razini kako bi se sve usluge aktivirale istovremeno. U slučaju odbijanja prijenosa broja mora se odbiti i aktivacija usluga na veleprodajnoj razini.

Možete nas kontaktirati putem telefona u vremenu od 09:00 - 11.30 pozivom na broj: 01/ 700 70 60