Preskočite na glavni sadržaj
EN
Electronic communications

Zaštita korisnika elektroničkih komunikacija

Uloga HAKOM-a

HAKOM pruža informacije i savjete korisnicima te im pomaže u razumijevanju uvjeta i načina pružanja poštanskih usluga s naglaskom na zaštititi od mogućih zlouporaba te rješava sporove između korisnika i davatelja poštanskih usluga.

Nadležnost HAKOM-a

HAKOM je nadležan rješavati sporove između korisnika i davatelja poštanskih usluga ako se prigovor odnosi na:
  • gubitak poštanske pošiljke,
  • oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke,
  • prekoračenje roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke
  • u slučaju kada davatelj poštanskih usluga nije obavio uslugu ili je nije obavio u cijelosti.
Nakon provedenog postupka rješavanja prigovora kod davatelja, a na osnovu prijedloga Povjerenstva za zaštitu prava korisnika, HAKOM donosi odluku i rješenje. Povjerenstvo za zaštitu prava korisnika je savjetodavno tijelo koje djeluje pri HAKOM-u i u čijem sastavu su imenovani i predstavnici Saveza udruga potrošača.

Odluka HAKOM-a je obvezujuća za davatelja i korisnika, a protiv odluke je moguće pokrenuti upravni spor.
Zastara osporene tražbine ne teče za vrijeme rješavanja spora pred HAKOM-om.