Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 18. lipnja 2014.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 18. lipnja 2014.:
 
 • usvojeno je Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2013. u svrhu podnošenja Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske 
   
 • donesena je odluka o brisanju davatelja poštanskih usluga NOVA DISTRIBUCIJA d.o.o. iz upisnika davatelja poštanskih usluga i obustavi postupka donošenja odluke o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga povodom prijave za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga društva NOVA DISTRIBUCIJA d.o.o.  
   
 • donesena je odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. izdaje suglasnost na računovodstveni dokument, dokument o metodologiji alokacije i listu grupe usluga HT-a za 2013., zaprimljene 3. lipnja 2014.  
   
 • doneseno je rješenje kojim se odbija kao neosnovan zahtjev trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. protiv trgovačkog društva VIPnet d.o.o. radi donošenja odluke o zadržavanju prihoda od međupovezivanja  
   
 • doneseno je rješenje u regulatornom sporu između H1 Telekoma d.d. i Hrvatskog Telekoma d.d., kojim se djelomično usvaja zahtjev H1 Telekoma d.d. za naknadu zbog kašnjenja u otklonu kvarova/smetnji za mjesec kolovoz 2013. u odnosu na uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa  
   
 • doneseno je rješenje u regulatornom sporu između H1 Telekoma d.d. i Hrvatskog Telekoma d.d., kojim se djelomično usvaja zahtjev H1 Telekoma d.d. za naknadu zbog kašnjenja u isporuci veleprodajnih usluga i otklona kvarova za mjesec rujan 2013. u odnosu na realizaciju usluge najma korisničke linije, usluge pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji, otklanjanju smetnji za uslugu pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji i uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa  
   
 • usvojen je prijedlog odluke kojom se utvrđuje da je mjerodavno tržište pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike podložno prethodnoj regulaciji i kojom se određuju regulatorne obveze trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. i njegovom povezanom društvu Iskon Internet d.d. kao operatoru sa značajnom tržišnom snagom na navedenom tržištu, a u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 18. lipnja do 23. srpnja 2014. - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog odluke kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuju izmjene Standardne ponude za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa u dijelu koji se odnosi na naknade za uspostavu pristupa na DSLAM razini i u dijelu privremene obustave pružanja usluge, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji - poveznica
 
 Odluke i rješenja se mogu pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45