Preskočite na glavni sadržaj
EN
FAQ

Poštovani, molim vas nekoliko informacija. Kako je moguće da su u Hrvatskoj tako velike razlike u cijenama različitih davatelja poštanskih usluga?

Sukladno ZPU-u poštanske usluge se dijele na univerzalnu uslugu, zamjenske poštanske usluge i ostale poštanske usluge.

Univerzalna usluga je skup poštanski usluga određene kakvoće, koje su dostupne po pristupačnoj cijeni svim korisnicima na cijelom području RH, neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji čije cijene moraju biti jednake za istovrsne usluge za sve korisnike na cijelom području RH, pristupačne, troškovno usmjerene i poticajne za djelotvorno obavljanje univerzalne usluge te nediskriminirajuće i transparentne. Navedene cijene su regulirane te ukoliko HAKOM utvrdi da su u suprotnosti s odredbama ZPU-a može ih izmijeniti ili ukinuti.

Pravo i obvezu obavljanja univerzalne usluge ima HP kao imenovani davatelj sukladno ZPU. Zamjenske i ostale poštanske usluge su usluge koje se pružaju slobodno na tržištu pod tržišnim uvjetima. Slijedom navedenog, davatelj univerzalne usluge ima obvezu pružanja univerzalne usluge na cijelom području RH pod točno propisanim uvjetima i reguliranim cijenama, dok svi drugi davatelji svoje usluge pružaju slobodno na tržištu po tržišnim uvjetima.