Preskočite na glavni sadržaj
EN
FAQ

Prihvatio sam telefonsku ponudu operatora za novi ugovor. Naknadno sam utvrdio da nisam dobio točne informacije. Što mogu učiniti?

U Vašem slučaju se radi o sklapanju ugovora na daljinu. Takav ugovor se smatra sklopljenim davanjem Vaše suglasnosti na zaprimljenu obavijest o sklopljenom ugovoru, koja sadrži sve podatke o ugovorenoj usluzi i načinu sklapanja ugovora. Tako sklopljen ugovor imate pravo, ne navodeći razloge, jednostrano raskinuti u roku od 14 dana od dana sklapanja. Ako Vas operator nije na propisan način obavijestio o navedenom pravu, Vaše pravo na raskid ugovora bez obveze plaćanja naknade za raskid, osim troška korištenja usluga, prestaje po isteku 12 mjeseci od dana isteka prethodno navedenog roka od 14 dana.