Preskočite na glavni sadržaj
HR
Željeznica

Tržište

Tržište željezničkih usluga je tržište na kojem upravitelj infrastrukture ili operator uslužnog objekta pruža željezničke usluge podnositeljima zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta (željeznički prijevoznik ili međunarodna grupacija, brodari, špediteri i operatori kombiniranog prijevoza, koji imaju interes za obavljanje javne usluge ili poslovni interes za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta i dr.).

Upravitelj željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj je HŽ Infrastruktura d.o.o. Upravljanje željezničkom infrastrukturom je djelatnost od javnog interesa. Osnovne funkcije upravitelja infrastrukture su: dodjela trasa vlakova, uključujući i određivanje i ocjenu raspoloživosti infrastrukturnih kapaciteta i određivanje  visine infrastrukturnih naknada, uključujući i naplatu tih naknada.

Upravitelj Infrastrukture upravlja željezničkom infrastrukturom  (karta željezničke infrastrukture) za koju objavljuje Izvješće o mreži koje je dostupno na službenoj mrežnoj stranici HŽ Infrastrukture.

Više informacija

 

Prema Zakonu o željeznici NN br. 32/19 željeznički prijevoznik je svaka pravna osoba koja ima dozvolu za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu izdanu od nadležnog tijela, a čija je glavna djelatnost obavljanje usluga željezničkog prijevoza tereta i/ili putnika uz uvjet da ta pravna osoba osigura vuču vlakova; to također uključuje pravne osobe koje obavljaju samo vuču vlakova.

Željezničke usluge su:

a) minimalni pristupni paket
b) pristup uslužnim objektima i uslugama koje se pružaju u tim objektima, uključujući pristup prugom do uslužnih objekata
c) dodatne usluge
d) prateće usluge.

Minimalni pristupni paket sastoji se od:

 • obrade zahtjeva za infrastrukturnim kapacitetom
 • prava korištenja dodijeljenog infrastrukturnog kapaciteta
 • korištenja infrastrukture, uključujući skretnice i čvorišta
 • upravljanja prometom vlakova, uključujući signalizaciju, regulaciju, prijam i otpremu vlakova te sporazumijevanje i pružanje informacija o kretanju vlakova
 • korištenja opreme za opskrbu električnom energijom potrebnom za vuču vlaka, gdje je na raspolaganju
 • svih ostalih informacija potrebnih za realizaciju ili obavljanje usluge za koju je kapacitet dodijeljen.

Uslužni objekti su:

 • putnički kolodvori, kolodvorske zgrade i ostali objekti, uključujući displeje za prikaz informacija o vlakovima i odgovarajući prostor za uslugu prodaje karata
 • robni terminali
 • ranžirni kolodvori i objekti za formiranje vlakova, uključujući objekte za manevriranje
 • garažni kolosijeci
 • objekti za održavanje, osim objekata za redovno održavanje posebno namijenjenih za vlakove velikih brzina ili druge vrste željezničkih vozila koja zahtijevaju posebne objekte
 • ostali tehnički objekti, uključujući objekte za čišćenje i pranje
 • morske i luke unutarnjih voda koje su povezane sa željezničkom mrežom
 • pomoćni objekti
 • objekti za opskrbu gorivom i opskrba gorivom u tim objektima, za što se naknade prikazuju zasebno na računima. 

Dodatne usluge mogu biti:

 • električna energija potrebna za vuču vlakova, za koju se naknade na računima iskazuju zasebno od naknada za korištenje opreme za opskrbu električnom energijom
 • predgrijavanje i prethlađivanje putničkih vlakova
 • posebni ugovori za:

1. nadzor pri prijevozu opasnih tvari
2. pomoć pri vožnji vlakova s izvanrednim pošiljkama.

Prateće usluge mogu biti:

 • pristup telekomunikacijskoj mreži
 • pružanje dodatnih informacija
 • tehnički pregled željezničkih vozila
 • usluga prodaje karata na putničkim kolodvorima
 • usluge redovnog održavanja koje se pružaju u objektima za održavanje posebno namijenjenima za vlakove velikih brzina ili za druge vrste željezničkih vozila koja zahtijevaju posebne objekte.

Ekonomska ravnoteža ugovora o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika

Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN br. 104/17) podnositelj zahtjeva koji planira zatražiti infrastrukturni kapacitet radi obavljanja usluge željezničkog prijevoza putnika na trasama na kojima između određenog polazišta i određenog odredišta jedan ili više ugovora o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika pokriva istu ili alternativnu trasu te ako bi se time ugrozila ekonomska ravnoteža tih ugovora, obavijestit će o tome upravitelja infrastrukture i Regulatorno tijelo najmanje 18 mjeseci prije stupanja na snagu voznog reda na koji se odnosi zahtjev za kapacitet.
 
Regulatorno tijelo se obavještava putem standardnog obrasca obavijesti o planiranoj novoj usluzi željezničkog prijevoza putnika. 

Obavijesti o planiranim novim uslugama željezničkog prijevoza putnika

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, temeljem članka 4. stavka 4. i članka 15. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2018/1795 od 20. studenoga 2018. o utvrđivanju postupka i kriterija za primjenu testa ekonomske ravnoteže na temelju članka 11. Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća te članka 19. stavka 2. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN br. 104/17), objavljuje obavijesti HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. iz Zagreba o planiranim novim uslugama željezničkog prijevoza putnika.

Predmetne obavijesti se odnose na sljedeće usluge: