Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Sankcije - mjere ograničavanja

Mjere ograničavanja poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija

Sukladno Zakonu o mjerama ograničavanja  („Narodne novine“, broj: 133/23), kojim se uređuje primjena, provođenje i nadzor nad primjenom mjera ograničavanja koje se u Republici Hrvatskoj provode na temelju obvezujućih pravnih akata Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija te mjera ograničavanja koje donosi Vlada Republike Hrvatske, HAKOM je nadležan za primjenu mjere potpunog ili djelomičnog ograničenja poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija i za odlučivanje o zahtjevima za odstupanje  od primjene pojedine mjere ograničavanja, kao i za odlučivanje o drugim potrebnim odobrenjima  u vezi s primjenom tih  mjera ograničavanja te odlučivanje o zahtjevima fizičkih i pravnih osoba u vezi s primjenom mjera ograničavanja za poštanski promet i elektroničke komunikacije.

HAKOM je ujedno i nadležno tijelo za provođenje nadzora nad provedbom mjera ograničavanja kod operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te davatelja poštanskih usluga, u skladu s propisima kojima su uređene elektroničke komunikacije i poštanske usluge.

U tu svrhu kreirana je generička adresa elektroničke pošte sankcije@hakom.hr.

Putem navedene adrese sankcije@hakom.hr podnosi se zahtjev za primjenu mjere potpunog ili djelomičnog ograničenja poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija i za odlučivanje o zahtjevu za odstupanje  od primjene pojedine mjere ograničavanja.