Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Univerzalne usluge

Sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), univerzalne usluge u elektroničkim komunikacijama predstavljaju najmanji skup elektroničkih komunikacijskih usluga određene kakvoće, koje moraju biti dostupne svim krajnjim korisnicima po pristupačnoj cijeni na cijelom području RH, na temelju razumnog zahtjeva, neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji uz uvažavanje načela objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije te uz što manje narušavanja tržišnog natjecanja.
 
Sukladno članku 35. ZEK-a, univerzalne usluge u RH obuhvaćaju sljedeće usluge:

1.  Pristup javnoj komunikacijskoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji, što omogućuje govornu komunikaciju, komunikaciju putem telefaksa i podatkovnu komunikaciju, uz brzine prijenosa podataka koje omogućuju djelotvoran pristup internetu, uzimajući u obzir raširene tehnologije kojima se koristi većina pretplatnika, kao i tehnološku ostvarivost (dalje: pristup mreži),

2.  Pristup krajnjih korisnika usluga najmanje jednom sveobuhvatnom imeniku svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga, u obliku koji je odobrio HAKOM, a koji može biti tiskani i/ili elektronički, te se mora redovito obnavljati u skladu s odredbama članka 47. ZEK-a,

3.  Pristup krajnjih korisnika usluga, uključujući i korisnike javnih telefonskih govornica, službi davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika u skladu s odredbama članka 47. ZEK-a,

4Postavljanje javnih telefonskih govornica ili drugih javno dostupnih pristupnih točaka za javnu govornu uslugu na javnim mjestima dostupnim u svako doba, u skladu s razumnim potrebama krajnjih korisnika usluga u pogledu zemljopisne pokrivenosti, kakvoće usluge, broja javnih telefonskih govornica ili drugih javno dostupnih pristupnih točaka i njihove dostupnosti osobama s invaliditetom, 

5.  Posebne mjere za osobe s invaliditetom, uključujući pristup hitnim službama, službi davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika i imeniku pretplatnika, na jednak način kakvim pristupaju drugi krajnji korisnici usluga, te primjeren izbor operatora koji su dostupni većini krajnjih korisnika usluga,

6.  Posebni cjenovni sustavi prilagođeni potrebama socijalno ugroženih skupina krajnjih korisnika usluga, a koji obuhvaćaju usluge iz točke 1. do 3. ove točke.
 
Cijena pojedine univerzalne usluge mora biti pristupačna i istovjetna na cijelom području na kojem određeni operator pruža tu univerzalnu uslugu. HAKOM nadzire maloprodajno tržište usluga, odnosno prati razvoj i razinu maloprodajnih cijena univerzalnih usluga u odnosu na potrošačke cijene i prihode te izdaje prethodno odobrenje operatorima univerzalnih usluga za maloprodajne cijene tih usluga, u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva operatora.
 
HAKOM je nakon prethodne analize pružanja univerzalnih usluga i provedenog natječaja u 2019. odredio dva operatora univerzalnih usluga. Vijeće HAKOM-a je 13. rujna 2019. donijelo Odluku kojom je trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d., odredilo operatorom univerzalnih usluga na teritoriju RH za razdoblje u trajanju od tri (3) godine, za usluge navedene pod točkama 1., 3., 4., 5. i 6. ovog poglavlja, na način i u opsegu točno određenom konkretnom odlukom HAKOM-a. Isto tako, Vijeće HAKOM-a je 26. kolovoza 2019. donijelo Odluku kojom je trgovačko društvo Imenik d.o.o., odredilo operatorom za pružanje univerzalnih usluga na teritoriju RH za razdoblje u trajanju od tri (3) godine, za usluge navedene pod točkama 2., 3., 5. i 6. ovog poglavlja, na način i u opsegu točno određenom konkretnom odlukom HAKOM-a.
 
HAKOM je krajem 2021. proveo analizu statusa postojećih univerzalnih usluga, izvan usluga određenih člankom 84. Direktive (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (dalje: Zakonik), budući da je člankom 87. Zakonika bila jasno definirana obveza provođenja takve analize do 21. prosinca 2021. Temeljem tako provedene analize, HAKOM je dana 16. prosinca 2021. donio Odluku KLASA: 344-03/21-12/56, URBROJ: 376-05-4-21-10, kojom je utvrdio da se usluge pristupa krajnjih korisnika usluga najmanje jednom sveobuhvatnom imeniku te pristupa krajnjih korisnika usluga, uključujući i korisnike javnih telefonskih govornica službi davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika, pružaju u opsegu univerzalne usluge isključivo do isteka obveze utvrđene odlukom o određivanju operatora spomenutih univerzalnih usluga (Imenik d.o.o.). Spomenutom Odlukom utvrđeno je da će se ove usluge pružat do isteka obveze pružanja univerzalnih usluge određenom odlukom HAKOM-a, do 30. studenog 2022., nakon čega se iste neće više pružati u okviru univerzalne usluge.