Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Promjena operatora i prenosivost broja

Ako želite prijeći kod drugog operatora, prilikom podnošenja zahtjeva za usluge kod novog operatora naglasite da imate aktivnu uslugu kod postojećeg operatora.

U tom slučaju će novi operator ispuniti zahtjev za promjenu operatora, koji je ujedno zahtjev za raskid ugovora s postojećim operatorom. Ako u postupku promjene operatora prenosite i broj koji koristite, zahtjev za promjenu operatora smatra se i zahtjevom za prijenos broja.
Potpisivanjem zahtjeva za promjenu operatora ovlašćujete novog operatora da provede postupak promjene operatora, odnosno da s postojećim operatorom dogovori točno vrijeme prijenosa usluge (i broja) kako ne bi ostali bez usluge. U slučaju sklapanja ugovora na daljinu ne morate potpisati zahtjev, ali je novi operator obvezan naznačiti da se radi o sklapanju ugovora na daljinu*.

*Imate pravo na raskid ugovora bez ikakve naknade u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora. Vaša obavijest o raskidu ugovora ujedno se smatra zahtjevom za odustanak od promjene operatora.

Ugovor s postojećim operatorom smatra se raskinutim danom promjene operatora/prijenosa broja novom operatoru.

Promjena operatora u nepokretnoj mreži 

  • u roku od 15 dana od dana podnošenja Vašeg zahtjeva, novi operator Vam mora dostaviti potvrdu o prihvaćanju ili obavijest o neprihvaćanju zahtjeva. U potvrdi o prihvaćanju mora biti naveden datum i vremenski okvir promjene operatora/prijenosa broja* 
* U slučaju da Vam operator ne dostavi navedenu potvrdu ili obavijest, imate pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid i to pravo možete ostvariti sve do trenutka realizacije tražene usluge. 
  • u roku od 30 dana od dana podnošenja Vašeg zahtjeva novi operator je obvezan realizirati promjenu operatora. Rok se može produžiti samo ako je potrebno izvesti dodatne radove na lokaciji spajanja, ako niste dostupni na lokaciji, u slučaju više sile, zbog radnja trećih strana ili zbog nemogućnosti pristupa infrastrukturi, a operator je pravovremeno poduzeo sve potrebne radnje za pristup 

Promjena operatora u pokretnoj mreži 

  • u roku od 2 radna dana od dana podnošenja Vašeg zahtjeva, novi operator je obvezan realizirati promjenu operatora  
  • rok od 2 dana se može produžiti samo ako ste dali suglasnost novom operatoru za promjenu datuma, odredili drugi željeni datum ili ako je došlo do odgode promjene operatora/prijenosa broja  
Kod usluga u pokretnoj i nepokretnoj mreži, na zahtjevu mora biti naveden datum i vremenski okvir promjene operatora/prijenosa broja (ne smije trajati dulje od 3 sata, i obavlja se radnim danom u vremenu od 08.00 do 11.00 sati ili od 12.00 do 15.00 sati). 

Odgoda promjene operatora 

Ako na zahtjevu za promjenu operatora nije označeno da ste upoznati i da pristajete podmiriti dugovanje postojećem operatoru u slučaju prijevremenog raskida ugovora ili ako je označeno da određene usluge želite zadržati kod postojećeg operatora, postojeći operator ima pravo odgode promjene operatora, za pet (5) radnih dana od dana podnošenja Vašeg zahtjeva.
 
U tom slučaju postojeći operator Vas mora informirati o iznosu dugovanja, načinu uplate te načinu i pravu na odustajanje od promjene operatora u roku od pet (5) radnih dana, kao i o mogućim izmjenama ugovornih uvjeta za usluge koje želite zadržati.
 
Novi operator je obvezan s Vama dogovoriti novi datum promjene operatora/prijenosa broja. 

Nepravovremena promjena operatora 

Ako je došlo do nepravovremene promjene operatora, imate pravo na naknadu u iznosu od 30,00 eura po danu, za svaki započeti dan u slučaju: 
  • kašnjenja do dana realizacije usluge ili dana raskida ugovora
  • prijevremene realizacije prijenosa broja do dana željenog datuma
  • neželjene promjene operatora ili neželjenog prijenosa broja
Iznos naknade se obračunava za najviše 15 dana nepravovremene ili neželjene promjene operatora.
Zahtjev za isplatu naknade podnosite pisanim ili elektroničkim putem novom operatoru, najkasnije u roku od 30 dana od dana realizacije promjene operatora ili podnošenja zahtjeva za raskid ugovora zbog nepravovremene promjene operatora.
 
Napominjemo, pravo na naknadu nemate ako je nepravovremena realizacija usluge, odnosno promjena operatora uzrokovana Vašom nedostupnošću ili neodazivom na pozive za instalaciju usluge ili dostavljanja opreme.
 
U slučaju odbijanja Vašeg zahtjeva za isplatu naknade ili ako smatrate da nije ispravno obračunata ili ako operator nije odgovorio na Vaš zahtjev u roku od 30 dana, možete u roku od 30 dana od dana isteka roka za odgovor, podnijeti prijavu inspektoru elektroničkih komunikacija u HAKOM-u.
 
Status prijenosa Vašeg broja telefona, kao i mrežu u kojoj se neki broj trenutno nalazi možete provjeriti putem aplikacije e-prenosivost