Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Postupak rješavanja prigovora

1. Pisani prigovor operatoru

 • NA IZNOS RAČUNA podnesite u roku od 30 dana od dana dospijeća računa
 • KAKVOĆU USLUGE podnesite u roku od 30 dana od dana pružanja usluge
 • POVREDE ODREDABA UGOVORA ILI POVREDE PRAVA U VEZI SA ZAŠTITOM PRISTUPA OTVORENOM INTERNETU podnesite u roku od 15 dana od dana saznanja o radnji ili propustu operatora
Operator Vam je obvezan odgovoriti u roku od 15 dana (30 dana za usluge s posebnom tarifom)
 
Obavezno platite nesporni iznos računa ili prosječan iznos zadnja tri računa!

2. Reklamacija povjerenstvu za pritužbe potrošača pri operatoru

 • podnesite u roku od 30 dana od dana zaprimanja odgovora operatora
Operator Vam je obvezan odgovoriti u roku od 30 dana
 
U slučaju da niste zaprimili odgovor na Vaš prigovor ili pritužbu, nastavite daljnji postupak prema opisanoj proceduri.

3. Zahtjev za rješavanje spora HAKOM-u

 • podnesite u roku od 30 dana od dana zaprimanja odgovora povjerenstva operatora
 • potrebno je priložiti:
  • zahtjev za rješavanje spora
  • presliku prigovora operatoru i odgovora operatora
  • presliku reklamacije povjerenstvu operatora i odgovora povjerenstva
  • presliku spornog računa
  • presliku ostale raspoložive dokumentacije (ugovor, punomoć ako niste potpisnik ugovora, rezultate mjerenja HAKOMetrom)
 • možete poslati poštom na adresu:
  • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
   Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9, 10110 Zagreb
  • putem aplikacije e-žalbe
HAKOM će donijeti odluku ili rješenje u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva za rješavanje spora.