Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Elektroničke komunikacije

Elektroničke komunikacije kompleksno su područje regulacije u nadležnosti HAKOM-a. Većina zadaća i poslova obavljaju se kao javne ovlasti u skladu sa zakonima za čiju je provedbu HAKOM nadležan. To su primarno Zakon o elektroničkim komunikacijama (ZEK) i Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, a HAKOM donosi i mnoge pravilnike na temelju spomenutih zakona te sudjeluje u provedbi drugih zakonskih i podzakonskih propisa.

Područja aktivnosti podijeljena su na:

 • regulaciju tržišta,
 • upravljanje adresnim i brojevnim prostorom,
 • upravljanje centralnom administrativnom bazom prenesenih brojeva (CABP)
 • upravljanje radiofrekvencijskim spektrom,
 • rješavanje sporova među operatorima,
 • razvoj i izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture,
 • usluge u elektroničkim komunikacijama,
 • roaming i mrežnu neutralnost,
 • kvalitetu i sigurnost komunikacijskih mreža ili usluga,
 • zaštitu krajnjih korisnika i ranjivih skupina potrošača,
 • inspekcijski nadzor na tržištu i
 • suradnju (suradnja uključuje sudjelovanje HAKOM-a u radu međunarodnih tijela za elektroničke komunikacije).  

Regulatorna načela i ciljevi HAKOM-a

 • zaštita tržišnog natjecanja i zaštita interesa korisnika usluga s pomoću predvidljivih regulatornih aktivnosti,
 • učinkovito upravljanje ograničenim dobrima poput radiofrekvencijskog spektra i brojevnog i adresnog prostora,
 • promicanje djelotvornih investicija i inovacija te doprinos razvoju unutarnjeg tržišta Europske unije.
Sve aktivnosti definirane su na temelju Strategije HAKOM-a za radoblje 2022. - 2025. Kao glavni strateški ciljevi prepoznati su Promicanje interesa potrošača (korisnika), Poticanje učinkovitog tržišnog natjecanja, inovacija i investicija, Razvoj unutarnjeg tržišta EU-a i Stvaranje poslovne i operativne izvrsnosti.
 
Inspekcijske ovlasti osiguravaju nadzor i kontrolu tržišta te brzu reakciju kod uočenih nepravilnosti na tržištu. Isto tako, HAKOM je nadležan rješavati pojedinačne sporove između krajnjih korisnika i davatelja usluga.