Preskočite na glavni sadržaj
HR
O nama

O nama

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (Agencija) sa sjedištem u Zagrebu je nacionalna regulatorna agencija za obavljanje regulatornih i drugih poslova u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih  Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštita prava putnika u željezničkom prijevozu.
 
Agencija je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima. Rad Agencije je javan.
 
Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske. Za svoj rad Agencija odgovara Hrvatskom saboru.
 
Zakon propisuje da Agencijom upravlja Vijeće Agencije koje čini pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća Agencije.
 
Predsjednika i članove Vijeća Agencije imenuje i razrješuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na razdoblje od pet godina. Zamjenika predsjednika Vijeća Agencije, na prijedlog predsjednika Vijeća Agencije, imenuje Vijeće Agencije većinom glasova. Vijeće Agencije donosi odluke većinom glasova svih članova Vijeća Agencije. Agencija ima stručnu službu koja obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove, a ustrojena je u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Agencije.
 
Stručnom službom Agencije rukovodi ravnatelj Agencije kojeg imenuje Vijeće Agencije na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine.  Ravnatelj Agencije za svoj rad odgovara predsjedniku Vijeća Agencije i Vijeću Agencije. Nadležnost Agencije propisana je člankom 16. Zakona o elektroničkim komunikacijama (76/22), člankom 8. Zakona o poštanskim uslugama (144/12, 153/13, 78/15 i 110/19), člankom 14. i člankom 28. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN br. 104/17). 
Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti NN 40/24.