Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Prenosivost broja (+ e-Prenosivost)

Operatori javno dostupnih telefonskih usluga, uključujući i usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, moraju omogućiti svojim pretplatnicima, na njihov zahtjev, da neovisno o promjeni operatora zadrže dodijeljeni broj, i to na određenoj lokaciji, u slučaju zemljopisnih brojeva, odnosno na bilo kojoj lokaciji, u slučaju nezemljopisnih brojeva (brojevi pokretne elektroničke komunikacijske mreže).
Obveza operatora omogućavanja prijenosa broja ne odnosi se na promjenu zemljopisne lokacije pretplatnika niti na prijenos brojeva iz nepokretne elektroničke komunikacijske mreže u pokretnu i obratno.

Zahtjev za prijenos broja pretplatnik podnosi operatoru primatelju broja (operatora u čiju mrežu korisnik prenosi broj) na propisanom obrascu za prijenos broja u pokretnoj mreži ili za prijenos broja u nepokretnoj mreži.

Više informacija

Primatelj broja korisnika koji zahtjeva prijenos broja mora pravovremeno informirati o postupku prijenosa broja, a osobito o:
  • vremenskom razdoblju u kojem korisnik ne može koristiti uslugu (vremenski okvir prijenosa broja),
  • gubitku usluga koje koristi u mreži davatelja broja nakon prijenosa broja u mrežu primatelja broja,
  • opsegu korištenja i aktivaciji usluga kod primatelja broja,
  • načinu podmirivanja tekućih dugovanja za obavljene telekomunikacijske usluge u mreži davatelja broja,
  • razlogu nemogućnosti prijenosa broja,
  • razlozima kašnjenja prijenosa broja,
  • vremenskom roku nakon kojeg korisnik može ponovno zatražiti prijenos broja,
  • uvjetima prijenosa broja.
Primatelj broja, odmah po primitku zahtjeva korisnika za prijenos broja, dostavlja zahtjev za prijenos broja davatelju broja, što se ujedno smatra konačnim zahtjevom pretplatnika za raskidanje pretplatničkog odnosa u telekomunikacijskoj mreži davatelja broja, tj. zahtjevom za obustavu svih usluga zahtijevanih od operatora davatelja broja.

Savjet kako promijeniti operatora a zadržati broj možete naći u kategoriji Savjeti korisnicima, dok uputu za podnošenje zahtjeva i mogućnost on-line provjere statusa zahtjeva ili pripadnost korisnika nekoj mreži možete naći u kategoriji e-Agencija.