Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Pojednostavljen postupak izdavanja dozvole

Pojednostavljeni postupak izdavanja dozvole u frekvencijskom području 70/80 GHz - Upute
 
Prateći nova kretanja i smjernice za razvoj budućih radiokomunikacijskih sustava, HAKOM je uveo novi regulatorni režim upravljanja radiofrekvencijskim spektrom,  koji omogućuje njegovu jednostavniju, jeftiniju i fleksibilniju uporabu. Pojednostavljeni postupak izdavanja pojedinačnih propisan je člankom 17. Pravilnika o  uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN 45/12 i 50/12), a samo uvođenje ovakvog postupka za pojedino frekvencijsko područje određuje se planom dodjele. Glavne razlike u odnosu na klasičan postupak izdavanja pojedinačnih dozvola su sljedeće:
  • Pojednostavljeni postupak izdavanja dozvola u cijelosti se provodi elektroničkim putem, čime se skraćuje ukupno vrijeme od podnošenja do rješavanja zahtjeva
  • Frekvencijsko planiranje veza i interferencijska analiza, koje u klasičnom postupku  obavlja HAKOM, u pojednostavljenom postupku obavlja korisnik, odnosno operator. HAKOM zadržava ulogu kontrole i nadzora RF spektra te djeluje kao posrednik u slučaju pojave smetnji. Time je omogućen jednostavniji i fleksibilniji način dodjele samog RF spektra.
  • Projektna dokumentacija nije obavezna, a naknada za uporabu RF spektra u frekvencijskim područjima za koja je propisan pojednostavljeni postupak znatno je niža (Pravilnici o naknadama), što bitno smanjuje ukupne troškove za uporabu ovakvih frekvencijskih područja.
Planom dodjele donesenim početkom 2012. godine (Plan dodjele) planiran je pojednostavljeni postupak izdavanja dozvola za mikrovalne veze u frekvencijskom području 70/80 GHz (71000-76000 / 81000-86000). Ovo frekvencijsko područje (tzv. e-band ili milimetarski pojas) izrazito je zanimljivo zbog svojih jedinstvenih propagacijskih karakteristika koje omogućuju ostvarivanje vrlo usmjerenih mikrovalnih veza s malim rizikom za stvaranje interferencija. Nadalje, predviđeni kanalni rasporedi omogućuju uporabu vrlo širokih kanala i prijenos vrlo visokih kapaciteta, zbog čega su osobito pogodni za ostvarivanje backhaul veza za 4G sustave.

Dijagram toka pojednostavljenog izdavanja dozvola u Republici Hrvatskoj

Podnošenje zahtjeva u cijelosti se provodi elektronički putem internetske aplikacije. Svi potrebni alati dostupni su na internetskim stranicama HAKOM-a: zahtjevi se podnose putem internetske aplikacije e-Mikrovalna veza, a raspoloživost spektra moguće je provjeriti uvidom u bazu postojećih veza u e-bandu, koja je dostupna u Pregledniku e-banda.

Za korištenje sustava e-band (70/80 GHz), kao i za ostale servise e-Dozvola, korisnik se mora prethodno registrirati na internetske stranice HAKOM-a. Ako korisnik nema aktivan korisnički račun, treba se prvo registrirati putem sučelja na lijevoj strani početne HAKOM-ove web stranice. Usluge su dostupne i pravnim  i fizičkim osobama. Nakon prijave, a prije podnošenja elektroničkog zahtjeva, korisnik je dužan provjeriti mogućnost realizacije veze uvidom u bazu postojećih veza, dostupnu u Pregledniku e-banda. Prilikom provjere korisnik može koristiti podatke iz odgovarajućih kataloga i tehničkih normi dostupnih na internetu (npr. filtarski dijagrami iz ETSI EN 302 217 norme). Na osnovu provjere raspoloživosti RF spektra na određenom području, korisnik može odrediti frekvencijski kanal i ostale tehničke parametre novog linka, vodeći računa da novi link ni na koji način ne ometa rad postojećih linkova.

Nakon provjere mogućnosti realizacije željene veze, korisnik podnosi elektronički zahtjev putem aplikacije e-Mikrovalne odabirom frekvencijskog područja 70/80 GHz. Po završetku podnošenja zahtjeva, novi link se automatski upisuje u bazu postojećih veza sa statusom „Čeka odobrenje“.

Za frekvencijsko planiranje i interferencijsku analizu, kao i za točnost podataka unesenih u zahtjev, odgovoran je sam korisnik. Svaki operator prilikom unosa nove veze, mora osigurati neometan rad postojećih veza. Provođenje interferencijske analize, odnosno provjera međusobnog utjecaja veza kako bi se minimizirala mogućnost smetnji, odgovornost je operatora. Uobičajena projektno-tehnička dokumentacija s geodetskim podlogama, proračunom i podacima o radijskoj opremi i antenama nije potrebna. HAKOM provjerava osnovne podatke iz zahtjeva (zemljopisne odrednice i nadmorsku visinu, raspored odašiljačke i prijamne frekvencije, ispravnost ostalih podataka itd.) te odobrava ili odbacuje zahtjev. Također, HAKOM može zatražiti objašnjenje unesenih podataka ili dostavu dodatnih. Odobreni zahtjevi dobivaju status „Odobren“, dok se odbačeni brišu iz baze postojećih veza. Veze sa statusima „odobren“ i „čeka odobrenje“ imaju isti status i smatraju se postojećima. Sama dozvola i račun izdaju se automatski po odobravanju zahtjeva te šalju (poštom) na korisnikovu adresu.

Važno je napomenuti da se baza postojećih linkova puni prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva (first come, first served), čime je definiran i prioritet svakog pojedinog linka. U slučaju prijave smetnji, HAKOM izlazi na teren u svrhu nadzora RF spektra i utvrđivanja izvora smetnji, no prioritet se daje ranijem zapisu u bazi. Veza koja je kasnije zapisana mora ili izmijeniti parametre ili prestati s radom, kako bi se uklonile smetnje. Bitno je napomenuti kako se korisnicima ovog frekvencijskog pojasa savjetuje međusobna suradnja u svim koracima od postupka traženja dozvole te tijekom korištenja veza. To se odnosi i na eventualnu pojavu smetnji, odnosno savjetuje se međusobna zajednička suradnja korisnika spektra s ciljem da prvo pokušaju dogovoriti parametre svojih veza međusobno i ukloniti smetnje, a tek potom, ukoliko se problem ne riješi, kontaktirati HAKOM i tražiti intervenciju.