Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Sprječavanje i sankcioniranje neovlaštenog upada u kabelsku kanalizaciju (KK)

Infrastrukturni operator koji ima saznanja da se njegova elektronička komunikacijska infrastruktura pokušava zauzeti i koristiti bez prethodno sklopljenog ugovora o najmu, odnosno, neovlašteno se pokušava upasti i koristiti prostor u kabelskoj kanalizaciji, može o tome, pismenim putem (faks, dopis, e-mail) izvijestiti HAKOM i zatražiti stručni nadzor i utvrđivanje činjeničnog stanja nakon čega će HAKOM pokrenuti odgovarajući postupak.

Nakon utvrđenog činjeničnog stanja, inspektor elektroničkih komunikacija će predložiti odluku, rješenje ili zaključak Vijeću HAKOM-a ili izdati nalog za pokretanje prekršajnog postupka.
Nadalje, u skladu s utvrđenim činjenicama i učinjenim povredama Zakona o elektroničkim komunikacijama, Vijeće HAKOM-a može utvrditi kaznenu odredbu.