Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Osnovan je BEREC – Novo tijelo za EU za elektroničke komunikacije

Slijedom stupanja na snagu Uredbe o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Body of European Regulators for Electronic Communications - BEREC) i s njim povezanog Ureda (The Office) u prosincu 2009. godine, Europska skupina regulatora (ERG - European Regulators Group) održala je u četvrtak, 28. siječnja 2010. godine, u Bruxellesu izvanredni sastanak.

Na sastanku su HAKOM predstavljali:

• g. Miljenko Krvišek, predsjednik Vijeća HAKOM-a,
• g. Juraj Mužina, član Vijeća HAKOM-a i
• g. Domagoj Jurjević, predstavnik HAKOM-a u kontaktnoj skupini ERG-a.

Na sastanku su obavljene pripreme koje će BEREC-u, novom tijelu za suradnju među europskim nacionalnim regulatornim tijelima omogućiti početak rada. Isto tako, govorilo se o nizu pitanja nužnih za uspostavu BEREC-a koji zamjenjuje Europsku skupinu regulatora (ERG) i preuzima odgovornost za dodatne zadaće. Potpuni opseg zadataka bit će ostvaren do svibnja 2011. godine, kada nedavno donesen telekomunikacijski paket izmjena EU regulatornog okvira bude prenesen u nacionalna zakonodavstva zemalja članica EU.

Na dnevnom redu sastanka bila su sljedeća pitanja:

• Donošenja Poslovnika o radu BEREC-a
• Izbor predsjednika za 2010. i 2011. godinu i potpredsjednika za 2010. godinu
• Odluka o raspravi o nacrtu programa rada BEREC-a za 2010. godinu
• Postupak za zapošljavanje upravitelja Ureda
• Proračun za 2010. i 2011. godinu

Na sastanku je za predsjednika BEREC-a za 2010. godinu izabran John Doherty, predsjednik ComReg-a, irskog nacionalnog regulatornog tijela, dok je, Chris Fonteijn, predsjednik OPTA-e, nizozemskog nacionalnog regulatornog tijela, izabran za predsjednika za 2011. godinu i time automatski postao potpredsjednik za 2010. godinu. Osim toga, izabrana su i još dva potpredsjednika za 2010. godinu. Oni su Reinaldo Rodriguez Illera, predsjednik CMT-a, španjolskog nacionalnog regulatornog tijela i Matthias Kurth, predsjednik BNetzA-e, njemačkog nacionalnog regulatornog tijela.

Na sastanku je odlučeno i da će se održati javna rasprava o nacrtu programa rada za 2010. godinu na temelju programa rada koji je donijela Europska skupina regulatora (ERG). Ta će javna rasprava svim dionicima u EU dati priliku da izraze svoja stajališta o poslu koji će obavljati BEREC.

Na sastanku je odlučeno i da će se odmah započeti s postupkom zapošljavanja upravitelja Ureda koji će BEREC-u pružati stručnu i administrativnu pomoć. S tim u vezi, BEREC je podržao prethodno izraženo stajalište ERG-a da će se djelotvoran i učinkovit rad BEREC-a najbolje moći osigurati smještanjem sjedišta njegova tajništva u Bruxelles.

Razlozi zašto je Bruxelles preferirana lokacija su sljedeći:

• Blizina EU institucija od ključne je važnosti za uspješnost rada BEREC-a. Jedna je od uloga Ureda olakšati BEREC-ovu komunikaciju s institucijama EU-a, te je stoga smještaj Ureda u blizini tih institucija važan kako bi Ured u potpunosti mogao izvršavati svoju funkciju.

• Blizina BEREC-ovim radnim skupinama, koje Ured mora pomoći osnovati i podržavati, također je od ključne važnosti. Bruxelles je preferirana lokacija za sastanke BEREC-ovih stručnih radnih skupina i tako će vjerojatno i ostati s obzirom na potrebu za bliskom suradnjom između BEREC-a i Komisije, a sukladno izmjenama regulatornog okvira i, posebno, prema novim postupcima vezano za analize tržišta.

• Transparentnost i interakcija sa zainteresiranim stranama. Ured će pomoći osigurati da BEREC-ove aktivnosti budu transparentne zainteresiranim stranama i da BEREC pravovremeno reagira. Smještanjem Ureda u Bruxellesu BEREC postaje lakše dostupan zainteresiranim stranama te mnogim medijima koji prate poslove EU, a koji imaju sjedište u Bruxellesu.

Novi predsjednik BEREC-a, John Doherty rekao je: „Osnivanje BEREC-a važan je napredak u razvoju sektora elektroničkih komunikacija u EU. Doprinijet će ostvarivanju cilja jedinstvenog tržišta europskih elektroničkih komunikacija. Stvaranje BEREC-a dat će nacionalnim regulatorima u Europskoj uniji formalnu ulogu na najvišoj razini u EU koja će im omogućiti pokretanje promjena i reforme u korist industrije i potrošača.“

„Godina 2010. bit će puna izazova u sektoru elektroničkih komunikacija u cijeloj Europi. BEREC će igrati važnu ulogu u osiguranju daljnjeg razvoja tržišta komunikacija u cijeloj EU u korist potrošača i tvrtki“.

„Promjene se događaju na mnogim tržištima jer se potrošačima nudi veći opseg usluga zbog tehnoloških promjena, rastuće konvergencije i sve veće konkurencije. Svrha BEREC-a je osigurati dosljednu primjenu regulatornog okvira za elektroničke komunikacijske mreže i usluge u cijeloj EU. Kao dio svojih aktivnosti u 2010. godini, BEREC će održati javnu raspravu o svom programu rada.“

NAPOMENE ZA UREDNIKE

Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)) i Ured osnovani su Uredbom (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2009. godine. BEREC se sastoji od Odbora regulatora koji čine čelnici 27 nacionalnih regulatornih tijela (NRA). Europska komisija, države EFTA-e (Švicarska, Norveška, Island i Lihtenštajn) i tri zemlje kandidatkinje za članstvo u EU (Turska, Hrvatska i Republika Makedonija) sudjeluju kao promatrači u Odboru regulatora. Uloge i zadaće BEREC-a definirane su u člancima 2. i 3. Uredbe. Ured je tijelo Zajednice koje je osnovano istom Uredbom sa svrhom pružanja stručne i administrativne potpore BEREC-u.