Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

5G mreža u Hrvatskoj

Operatori mreža pokretnih komunikacija su u RH prvu komercijalnu 5G uslugu pustili u rad putem DSS tehnologije u listopadu 2020., upotrebljavajući radiofrekvencijske pojaseve za koje su već posjedovali dozvole za uporabu RF spektra, a koje su do tada koristili samo za 4G tehnologiju.

Operatori su vršili testiranja 5G tehnologije na ograničenim područjima, većinom u radiofrekvencijskom pojasu 3,6 GHz. Testiranja su prvo bila tehničkog karaktera, dok su se u kasnijim fazama odvijala na vrlo ograničenim grupama krajnjih korisnika.
12. kolovoza 2021. HAKOM je, nakon provedene javne dražbe, donio odluke o dodjeli radiofrekvencijskih pojaseva na 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz na nacionalnoj razini te 3,6 GHz na regionalnoj (županijskoj) razini.
 
Ukupan iznos naknada za uporabu RF spektra koji je postignut na javnoj dražbi iznosi 358.995.433,00 HRK. Naknade prikupljene dražbom u potpunosti se uplaćuju u korist državnog proračuna.
 
A1 Hrvatska, Hrvatski Telekom i Telemach Hrvatska nakon dražbe su počeli s pružanjem komercijalnih usluga putem 5G mreže.
Podaci o baznim postajama koje su u komercijalnom radu u RH su javno dostupni u sklopu HAKOM-ovog GIS portala, u okviru tematskog preglednika „Radijske postaje“, odnosno u okviru Objedinjenog preglednika.
 
Dosadašnjim prelascima na digitalnu televiziju prenamijenio se dio radiofrekvencijskog spektra (694-862 MHz) koji se ranije upotrebljavao isključivo za televiziju, a sada se koristi za mreže pokretnih komunikacija. S obzirom na to da televizijski prijamnici i antenski sustavi mogu biti prilagođeni za prijam signala iz cijelog frekvencijskog pojasa 470-862 MHz, rad baznih postaja u određenim situacijama može uzrokovati smetnje televizijskom prijmu kod krajnjeg korisnika. HAKOM je još 2017. donio rješenje u kojem se utvrđuju obaveze operatora u postupku prijave i uklanjanja smetnji kao posljedice rada baznih postaja u frekvencijskom pojasu 790-862 MHz, ali kako su 12. kolovoza 2021. izdane dozvole za uporabu frekvencijskog pojasa 700 MHz (703-733/758-788 MHz) za mreže pokretnih komunikacija, postojeći postupak je izmijenjen da bi se obuhvatio i rad baznih postaja u frekvencijskom pojasu 700 MHz. HAKOM će i dalje, u okviru svojih ovlasti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, nadzirati provedbu postupka uklanjanja smetnja i uporabu radiofrekvencijskog spektra sukladno izdanim dozvolama.

Ako korisnici uoče smetnje u prijmu digitalne zemaljske televizije i sumnjaju da su uzrokovane puštanjem u rad bazne postaje, smetnju je potrebno prijaviti tvrtki Odašiljači i veze d.o.o. (OiV) putem službe za podršku korisnicima i prijavu smetnja (poveznica za prijavu). OiV zaprima sve prijave smetnji televizijskih gledatelja i zatim utvrđuje potencijalni uzrok smetnje (mogući su i drugi uzroci osim utjecaja baznih postaja). U slučaju da je smetnja uzrokovana radom bazne postaje, rješavanje smetnje tada je u obvezi operatora mreža pokretnih komunikacija, koji su pritom dužni isključiti baznu postaju do konačnog rješavanja uzroka smetnje.

Rješenje HAKOM-a može se pronaći na poveznici.