Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

RH strategija

Osnovni cilj uvođenja 5G je kvalitetno pokriti signalom cijelo područje RH i tako potaknuti gospodarski razvoj te omogućiti svim građanima bolju kvalitetu života. Daljnjim razvojem i implementacijom 5G mreže tražit će se i razvijati digitalne vještine, otvarati nova radna mjesta i nove mogućnosti upotrebe tehnologije u svim industrijskim granama.

Daljnji razvoj tehnologije će bitno utjecati na kvalitetu dostupnosti interneta na udaljenim područjima, posebice u ruralnim područjima i na otocima, kao i na svim područjima na kojima nije moguće ili komercijalno isplativo fizički dovesti svjetlovodnu infrastrukturu. Zbog geografskih obilježja i oblika RH, kvalitetna pokrivenost od izuzetnog je značenja za podizanje kvalitete života na tim područjima.
 
Uvođenje 5G mreža je jedan od prioriteta Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine. Mjere i aktivnosti Nacionalnog plana obuhvaćaju administrativne, promidžbene i edukativne aktivnosti, međusektorsko i institucionalno povezivanje, sudjelovanje u usklađivanju postojećih i donošenju novih zakonskih i podzakonskih propisa, a sve u cilju usklađivanja s novim strateškim ciljevima i inicijativama koje je donijela Europska unija u području elektroničkih komunikacija i digitalizacije te osiguranja potrebnih preduvjeta i stvaranja poticajnog okruženja za ulaganja. Također, Nacionalni plan predstavlja jedan od uvjeta koji omogućuju provedbu ("enabling condition"), kako bi se osigurala sredstva za sufinanciranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u višegodišnjem financijskom okviru Europske unije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Jedan od ciljeva 5G akcijskog plana EU-a je bila identifikacija barem jednog većeg grada u svakoj državi članici u kojem će se do kraja 2020. ostvariti pokrivanje 5G signalom i komercijalno pružanje usluga. Vlada je 23. siječnja 2020. odabrala Osijek za prvi hrvatski 5G grad, čime se ne ispunjavaju se samo ciljevi EU-a nego se dopriniosi razvoju istočnog dijela Hrvatske.
 
12. kolovoza 2021. HAKOM je, nakon provedene javne dražbe, donio odluke o dodjeli radiofrekvencijskih pojaseva na 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz na nacionalnoj razini te 3,6 GHz na regionalnoj (županijskoj) razini.
 
HAKOM je u ožujku 2023. godine kroz postupak javne dražbe za dodjelu prava uporabe za frekvencijske pojaseve 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz dodijelio ta frekvencijska područja na razdoblje 2024- 2039.
 
Ovisno o razvoju tehnologije, razmatrat će se i dodjela novih radiofrekvencijskih pojaseva.

Više informacija


Nacionalnim planom utvrđuju se četiri cilja koja se u skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN, br. 123/17) smatraju posebnim ciljevima kojima se pridonosi daljnjem ubrzanom razvoju elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u skladu sa zakonodavnim i regulatornim okvirom u području elektroničkih komunikacija:

Prvi posebni cilj odnosi se na uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta u kućanstva kako bi se omogućio širokopojasni pristup s brzinama od najmanje 100 Mbit/s u smjeru prema korisniku ("download"), uz mogućnost nadogradnje na brzine do 1 Gbit/s.

Drugi posebni cilj odnosi se na uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta koje podržavaju širokopojasni pristup sa simetričnim brzinama od najmanje 1 Gbit/s za javne namjene, što uključuje osnovne i srednje škole, visoka učilišta i ustanove u sustavu znanstvene djelatnosti, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i zdravstvene ustanove te prometna čvorišta kojima prolazi velik broj putnika (autobusni kolodvori, željeznički kolodvori, zračne luke, putničke pomorske i riječne luke).

Treći posebni cilj odnosi se na uvođenje 5G mreža, odnosno osiguranje pokrivenosti 5G mrežama u urbanim područjima i uzduž glavnih kopnenih prometnih pravaca. Urbana područja obuhvaćaju jedinice lokalne samouprave u sastavu četiri urbane aglomeracije (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) te jedinice lokalne samouprave i dijelove jedinica lokalne samouprave u sastavu većih i manjih urbanih područja. Glavni kopneni prometni pravci odnose se na autoceste, državne ceste i željezničke pruge u Hrvatskoj koje čine transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T).

Četvrti posebni cilj odnosi se na uvođenje 5G mreža, odnosno osiguranje pokrivenosti 5G mrežama u ruralnim područjima, koja obuhvaćaju sve jedinice lokalne samouprave i dijelove jedinica lokalne samouprave izvan urbanih područja.