Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Univerzalne usluge

Sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN br. 76/2022; dalje: ZEK), univerzalne usluge u elektroničkim komunikacijama predstavljaju najmanji skup elektroničkih komunikacijskih usluga određene kakvoće, koje moraju biti dostupne svim krajnjim korisnicima po pristupačnoj cijeni na cijelom području RH, na temelju razumnog zahtjeva, neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji uz uvažavanje načela objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije te uz što manje narušavanja tržišnog natjecanja.

Više informacija

Drugim riječima, potrošači na području Republike Hrvatske moraju imati po pristupačnoj cijeni pristup dostupnoj usluzi odgovarajućeg širokopojasnog pristupa internetu i uslugama govorne komunikacije i osnovni priključak na nepokretnoj lokaciji. Također, Agencija može utvrditi i obveze pružanja univerzalnih usluga sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika, pristupa službi davanja obavijesti (informacija) o brojevima krajnjih korisnika i postavljanja javnih telefonskih govornica, ako utvrdi potrebu osiguravanja dostupnosti ili cjenovne pristupačnosti tih usluga.
 
Ako Agencija utvrdi da maloprodajne cijene univerzalnih usluga nisu cjenovno pristupačne socijalno ugroženoj skupini potrošača, obvezat će operatora univerzalnih usluga na ponudu cjenovno pristupačnih tarifnih opcija ili paketa, i to najmanje na nepokretnoj lokaciji. Operatori univerzalnih usluga moraju poduzeti posebne mjere i pružiti odgovarajuću podršku potrošačima s invaliditetom, u svrhu osiguravanja raspoloživosti i cjenovne pristupačnosti povezane terminalne opreme te posebne opreme i posebnih usluga kojima se tim potrošačima omogućuje pristup univerzalnim uslugama na jednak način kakvim pristupaju i drugi potrošači, što, prema potrebi i ako je to primjenjivo, obuhvaća i usluge cjelovitog razgovora i usluge prijenosa.
 
Cijena pojedine univerzalne usluge mora biti pristupačna i istovjetna na cijelom području na kojem određeni operator pruža tu univerzalnu uslugu. HAKOM nadzire maloprodajno tržište usluga, odnosno prati razvoj i razinu maloprodajnih cijena univerzalnih usluga u odnosu na potrošačke cijene i prihode te izdaje prethodno odobrenje operatorima univerzalnih usluga za maloprodajne cijene tih usluga, u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva operatora. Agencija jedanput u tri godine provodi postupak kojim utvrđuje postojanje potrebe za određivanjem operatora univerzalnih usluga. Također, Agencija može odrediti jednog ili više operatora za pružanje univerzalnih usluga na cijelom državnom području i/ili za pokrivanje različitih dijelova državnog područja Republike Hrvatske odlukom HAKOM-a.

Stoga, HAKOM je krajem 2021. proveo analizu statusa postojećih univerzalnih usluga, izvan usluga određenih člankom 84. Direktive (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (dalje: Zakonik), budući da je člankom 87. Zakonika bila jasno definirana obveza provođenja takve analize do 21. prosinca 2021. Temeljem tako provedene analize, HAKOM je dana 16. prosinca 2021. donio Odluku KLASA: 344-03/21-12/56, URBROJ: 376-05-4-21-10, kojom je utvrdio da se usluge pristupa krajnjih korisnika usluga najmanje jednom sveobuhvatnom imeniku te pristupa krajnjih korisnika usluga, uključujući i korisnike javnih telefonskih govornica službi davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika, pružaju u opsegu univerzalne usluge isključivo do isteka. obveze utvrđene odlukom o određivanju operatora spomenutih univerzalnih usluga (Imenik d.o.o.).

Također, spomenutom Odlukom utvrđeno je da će se ove usluge pružat do isteka obveze pružanja univerzalnih usluge određenom odlukom HAKOM-a, do 30. studenog 2022., nakon čega se iste neće više pružati u okviru univerzalne usluge.

HAKOM je 22. rujna 2022. donio odluku o proglašenju trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Radnička cesta 21, OIB: 81793146560,(dalje: HT), operatorom univerzalnih usluga na teritoriju Republike Hrvatske za  razdoblje u trajanju od dvije (2) godine, počevši od 1. prosinca 2022. HT se obvezuje obavljati sljedeće univerzalne usluge:
 
              1. Pristup javnoj komunikacijskoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji, što omogućuje govornu komunikaciju, komunikaciju putem telefaksa i podatkovnu komunikaciju, uz brzine prijenosa podataka koje omogućuju djelotvoran pristup internetu, uzimajući u obzir raširene tehnologije kojima se koristi većina pretplatnika, kao i tehnološku ostvarivost,
              2. Postavljanje javnih telefonskih govornica ili drugih javno dostupnih pristupnih točaka za javnu govornu uslugu na javnim mjestima dostupnim u svako doba, u skladu s razumnim potrebama krajnjih korisnika usluga u pogledu zemljopisne pokrivenosti, kakvoće usluge, broja javnih telefonskih govornica ili drugih javno dostupnih pristupnih točaka i njihove dostupnosti osobama s invaliditetom,
              3. Posebne mjere za osobe s invaliditetom za pristup uslugama iz točke 2.1. i 2.2. ove odluke, uključujući pristup hitnim službama, na jednak način kakvim pristupaju drugi krajnji korisnici usluga,
              4. Posebni cjenovni sustavi prilagođeni potrebama socijalno ugroženih skupina krajnjih korisnika usluga, a koji obuhvaćaju uslugu iz točke 1. ove odluke.