Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 26. studenog 2014.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 26. studenog 2014.:
  • doneseno je rješenje u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev VIPnet-a d.o.o. protiv Hrvatskog Telekoma d.d., kojim se utvrđuje da VIPnet d.o.o. ima pravo na naknadu za kašnjenje u realizaciji zahtjeva za uspostavljanje veleprodajnih usluga i otklanjanja smetnji
 
  • donesena je odluka o ukidanju odluke o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga KLASA: UP/I-344-02/13-08/02, URBROJ: 376-06/AŠP-13-12 (DL) od 17. srpnja 2013. i brisanju iz upisnika davatelja poštanskih usluga VUK COM d.o.o.
 
  • usvojen je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o  potvrdi i naknadi za pravo puta, u svrhu provedbe 2. kruga javne rasprave u trajanju od 26. studenog do 11. prosinca 2014.
 
  • donesena je odluka kojom se odbija zahtjev Hrvatskog Telekoma d.d. za izdavanjem prethodnog odobrenja na maloprodajne cijene za univerzalnu uslugu brzine prijenosa podataka od najmanje 1 Mbit/s
 
  • donesena je odluka o odabiru idejnih rješenja za softverske aplikacije i usluge za poticanje i ujednačavanje razvoja širokopojasnosti na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima