Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Osnovne postaje u sustavu točka-više točaka

NAPUTAK za Prijavu početka rada osnovnih radijskih postaja u sustavu točka-više točaka (PNP)
Radijska postaja smije biti puštena u rad kada su zadovoljena 2 osnovna uvjeta:

1. Ishođena je odgovarajuću valjanu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra
2. Radijske postaja je postavljena u skladu s dozvolom, projektom radijske postaje i pravilima struke

Također se podrazumijeva da se korišteni tip uređaja smije upotrebljavati u Republici Hrvatskoj.

Kako bi ovi uvjeti bili zadovoljeni potrebno je ispuniti sljedeće:

1. Ishoditi valjanu dozvolu za uporabu RF spektra.
2. Pravna osoba koja je obavila postavljanje radijske postaje prema dozvoli i projektu radijske postaje treba ispuniti, potpisati i ovjeriti ispunjen obrazac Zapisnik o postavljanju radijske postaje u sustavu točka-više točaka.
3. Nositelj dozvole za uporabu RF spektra treba, prije početka rada pojedine radijske postaje, poslati Agenciji ispunjen obrazac Prijave početka rada osnovne radijske postaje u sustavu točka-više točaka.
4. Kao privitak prijavi iz točke 3. potrebno je priložiti izvornik Zapisnika o postavljanju predmetne radijske postaje.

Ispunjen i potpisan obrazac i pripadajući zapisnik o postavljanju možete poslati poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom na adresu:
prijava nadzor@hakom.hr

Napomena:
Nakon što ste Agenciji poslali ispunjen obrazac prijave početka rada radijske postaje zajedno s privicima, radijsku postaju možete pustiti u rad bez obveze prethodno obavljenog tehničkog pregleda.

primjer popunjavanja prijave.pdf
primjer popunjavanja zapisnika.pdf