Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Utjecaj EM polja

Izgradnja 5G mreža dovest će do povećanja broja baznih postaja koje će istovremeno koristiti različite tehnologije i raditi u većem broju radiofrekvencijskih pojaseva.

Uzimajući u obzir zaštitu zdravlja ljudi, 5G tehnologija nije bitno drugačija od ostalih tehnologija koje se već upotrebljavaju u bliskim frekvencijskim pojasevima za mreže pokretnih komunikacija.

O utjecaju 5G na zdravlje ljudi Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization – WHO) je na poveznici objavila svoje stajalište te zaključuje da se, uz poštivanje postojećih međunarodnih preporuka za ograničenja razina elektromagnetskih polja, ne predviđa utjecaj na javno zdravlje.

Kako bi se utjecaj EMP-a prilikom uporabe mobilnih uređaja minimizirao, Ministarstvo zdravstva je izdalo Preventivne preporuke za korištenje mobilnih uređaja.

Također, Europska Komisija se očitovala o EMP i 5G na poveznici.  Više o 5G i zaštiti javnog zdravlja se može pronaći u dokumentu.

Zajednički centar za istraživanja (Joint Research Centre), služba zadužena za znanost i znanje pri Europskoj komisiji, je u lipnju 2021. objavio preliminarnu studiju o elektromagnetskim emisijama mreža pokretnih komunikacija i potencijalnom utjecaju na zdravlje, dostupna na poveznici.

U RH zaštita ljudi od elektromagnetskih polja (EMP) u nadležnosti je Ministarstva zdravstva koje propisuje mjere zaštite Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (Pravilnik Ministarstva zdravstva).
 
Propisane granične vrijednosti za javno područje u RH temelje se na Preporuci Vijeća Europske unije 1999/519/EC o ograničavanju izlaganja ljudi EMP-a (0 Hz – 300 GHz). Definiranjem područja povećane osjetljivosti Pravilnik Ministarstva zdravstva uveo je dodatno područje zaštite u odnosu na Preporuku Vijeća Europske unije za koje su propisane strože granične razine u odnosu na granične razine za javna područja, 2,5 puta strože za jakost električnog polja, odnosno 6,25 puta strože za gustoću snage.Grupa 1 – ograničenja u skladu s EU preporukom
Grupa 2 – bez ograničenja ili manje stroža ograničenja od EU preporuke
Grupa 3 – stroža ograničenja od EU preporuke
Izvor: Nacionalni institut za javno zdravlje i okoliš (National Institute for Public Health and the Environment – RIVM), Nizozemska
 
Kontrolu uporabe radiofrekvencijskog spektra provodi HAKOM, što će nastaviti raditi i dalje razvojem 5G tehnologije, u skladu s vrijednostima dopuštenih razina EMP-a propisanim Pravilnikom Ministarstva zdravstva. U slučaju promjene Pravilnika, HAKOM će prilagoditi svoje djelovanje.

HAKOM provjerava usklađenost postavljenih baznih postaja s dopuštenim razinama EMP-a propisanim Pravilnikom Ministarstva zdravstva. Ukoliko u postupku provjere usklađenosti pojedine bazne postaje postoji sumnja da razine EMP-a nisu u skladu s dopuštenim razinama, HAKOM za tu postaju provodi kontrolna mjerenja na terenu. Mjerenja EMP-a obavljaju se i temeljem opravdanih zahtjeva građana. Svi rezultati mjerenja EMP-a koja je HAKOM proveo javno su objavljena u sklopu GIS portala na internetskim stranicama HAKOM-a, a za svaku je mjernu točku moguće pristupiti detaljnom mjernom izvješću na poveznici.  
 
HAKOM je proveo kontrolna mjerenja razina elektromagnetskih polja na lokacijama u blizini baznih postaja na kojima se testirala 5G tehnologija u gradu Osijeku. Više o mjerenjima možete pronaći u dokumentu.

Više informacija

Pravilnikom Ministarstva zdravstva utvrđena su javna područja i područja povećane osjetljivosti za koja su propisane granične vrijednosti razina EMP-a, kao i uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom projektiranja, postavljanja i uporabe izvora EMP-a, odnosno baznih postaja. Parametar koji je bitan za učinak na ljudsko tijelo je ukupna razina EMP-a svih izvora na određenoj lokaciji, čija je granična vrijednost propisana Pravilnikom Ministarstva zdravstva i ne ovisi o vrsti tehnologije koja se koristi. Pravilnikom su utvrđena javna područja i područja povećane osjetljivosti za koja su propisane granične vrijednosti razina EMP-a, kao i uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom projektiranja, postavljanja i uporabe izvora EMP-a, odnosno baznih postaja. Područja povećane osjetljivosti su zgrade stambene i poslovne namjene, škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, domovi za starije i nemoćne, smještajni turistički objekti te dječja igrališta. Pod područjem povećane osjetljivosti podrazumijevaju se i neizgrađene površine namijenjene za gore navedene objekte, prema urbanističkom planu. Postavljene bazne postaje ne smiju stvarati razine EMP-a koje prelaze vrijednosti utvrđene Pravilnikom. Više o zaštiti od zračenja se može pronaći na poveznici Ministarstva zdravstva.
 

Izvor: prof. dr. sc. Davor Bonefačić: prezentacija "Elektromagnetska polja visokih frekvencija - izloženost, rizici i zaštita", FER, 2020.
 
Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection – ICNIRP) je u ožujku 2020. ažurirala smjernice koje obuhvaćaju mnoge primjene kao što su npr. 5G, WiFi, Bluetooth, pokretni telefoni i bazne postaje.

Prikaz mjera implementiranih po pojedinim državama vezan uz primjenu graničnih razina referentnih veličina uz dodane podatke za Hrvatsku se može pronaći na poveznici.

Usporedba ograničenja EMP na međunarodnoj razini se može se pronaći na internetskim stranicama nizozemskog Nacionalnog instituta za javno zdravlje i okoliš (National Institute for Public Health and the Environment – RIVM).

Frekvencijski pojasevi koji će se prvi upotrebljavati za 5G su 700 MHz i 3,6 GHz, koji su se dosad već koristili za TV (700 MHz) i nepokretni bežični pristup (3,6 GHz). U kasnijoj fazi 5G će upotrebljavati frekvencijske pojaseve koje mreže pokretnih komunikacija već koriste za 2G, 3G i 4G (800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz), ali i neke frekvencijske pojaseve koji se dosada još nisu komercijalno upotrebljavali (npr. 26 GHz). Granične razine za sve te pojaseve već su propisane Pravilnikom Ministarstva zdravstva.
 
Vlasnici baznih postaja dužni su provesti prva i, svake druge kalendarske godine, periodička mjerenja izvora EMP-a u svrhu provjere usklađenosti bazne postaje s dopuštenim razinama EMP-a i o tome izvještavati Ministarstvo zdravstva. Ova mjerenja provode se za svaku baznu postaju te će se provoditi i za 5G bazne postaje. Prva i periodička mjerenja za operatore provode tvrtke ovlaštene od Ministarstva zdravstva, a popis ovlaštenih tvrtki dostupan je na stranicama Ministarstava zdravstva.