e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOMetar

Zaštita korisnika elektroničkih komunikacija

HAKOMetar je Java aplikacija kojom korisnici mogu ispitati kakvoću usluge širokopojasnog pristupa internetu tj. izmjeriti brzinu prijenosa korisnih podataka do svojega računala.
 

Rezultati mjerenja mogu vam poslužiti kao jedan od dokaza u postupku prigovora na kakvoću usluge. Prigovor se  podnosi pisanim putem operatoru u roku od 30 dana od dana pružanja usluge, odnosno u roku od 15 dana od dana saznanja za radnju ili propust operatora, uz koji prigovor prilažete rezultate mjerenja. HAKOM-u se sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama možete obratiti tek nakon okončanja postupka pred operatorom. Detaljne upute o načinu podnošenja prigovora možete pročitati ovdje.
 

UPOZORENJE!

 

Za korištenje aplikacije na računalu potrebno je imati instaliran Java Runtime. Prilikom pokretanja aplikacije korisnik će morati potvrditi da je svjestan mogućih dodatnih troškova koje će izvršavanje aplikacije izazvati (ukoliko korisnik nema "flat" paket, te mjesečni račun ovisi o količini prenesenih podataka), te da je suglasan s mogućim dodatnim troškom. Detaljni tehnički opis aplikacije možete pročitati u tehničkom rješenju. 


Pokretanje ove aplikacije uzrokuje preuzimanje određene količine podataka s interneta. Na grafu su prikazane predviđene količine podataka koje aplikacija prenosi prilikom inicijalnog mjerenja u ovisnosti o brzini veze. Moguće je odstupanje od predviđenih vrijednosti. Najučestalije vrijednosti označene su plavom, a najveće moguće žutom isprekidanom crtom. Ukoliko korisnik ponavlja mjerenja, aplikacija svaki puta prenosi ponovno sličnu količinu. U slučaju nepredviđene greške ili nedostupnosti pojedinih poslužitelja aplikacija može prenijeti i veću količinu od predviđene u normalnim uvjetima što treba uzeti u obzir.

 

 ispiši stranicu