Kolovoz '14

Odluke i rješenja
Rješenje u regulatornom sporu između H1 Telekoma d.d. i Hrvatskog Telekoma d.d., kojim se usvaja zahtjev H1 Telekoma d.d. za naknadu zbog kašnjenja u otklanjanju kvarova/smetnji za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa i izdvojenog pristupa lokalnoj petlji za mjesec prosinac 2013. i zbog kašnjenja Hrvatskog Telekoma d.d. u ispunjavanju obveza u rokovima propisanim odlukom HAKOM-a (klasa: UP/I-344-01/12-03/02, urbroj: 376-11/12-07 ) od 24. lipnja 2014. (pdf)
Odluka kojom se ocjenjuje da namjeravano stjecanje, od strane trgovačkog društva VIPnet d.o.o. poslovnih udjela, koji čine 100% temeljenog kapitala, i pripajanje trgovačkog društva DASTIN d.o.o., nije protivno načelima i ciljevima iz članka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (pdf)
Odluka temeljem prijave trgovačkog društva Weber Escal d.o.o., za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga prijama, usmjeravanja, prijenosa i uručenje paketa mase do 10 kg, u unutarnjem i međunarodnom prometu uz obvezu računovodstvenog razdvajanja i naknadu nepravednog financijskog opterećenja iz članaka 47. i 48. Zakona o poštanskim uslugama (pdf)