e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Zaštita korisnika poštanskih usluga

Zaštita korisnika poštanskih usluga
 
Uloga HAKOM-a

HAKOM pruža informacije i savjete korisnicima te im pomaže u razumijevanju uvjeta i načina pružanja poštanskih usluga s naglaskom na zaštititi od mogućih zlouporaba te rješava sporove između korisnika i davatelja poštanskih usluga

Nadležnost HAKOM-a
HAKOM je nadležan rješavati sporove između korisnika i davatelja poštanskih usluga ako se prigovor odnosi na:
  • gubitak poštanske pošiljke,
  • oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke,
  • prekoračenje roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke ili
  • u slučaju kada davatelj poštanskih usluga nije obavio uslugu ili je nije obavio u cijelosti.


Nakon provedenog postupka rješavanja prigovora kod davatelja, a na osnovu prijedloga Povjerenstva za zaštitu prava korisnika, HAKOM donosi odluku i rješenje.

Povjerenstvo za zaštitu prava korisnika je savjetodavno tijelo koje djeluje pri HAKOM-u i u čijem sastavu su imenovani i predstavnici Saveza udruga potrošača.

Odluka HAKOM-a je obvezujuća za davatelja i korisnika, a protiv odluke je moguće pokrenuti upravni spor.

Zastara osporene tražbine ne teče za vrijeme rješavanja spora pred HAKOM-om.
 

 ispiši stranicu