Preskočite na glavni sadržaj
HR
Česta pitanja

Na koji način se provodi carinski postupak u vezi s poštanskim pošiljkama Hrvatske pošte, te kako i kada u navedenom slučaju ide naplata ležarine?

Obavljanje poštanskih usluga u RH uređeno je Zakonom o poštanskim uslugama, Pravilnikom o obavljanju univerzalne usluge, Općim uvjetima davatelja poštanskih usluga i aktima Svjetske poštanske unije za poštanske usluge u međunarodnom prometu. Davatelji poštanskih usluga koji obavljaju poštanske usluge u međunarodnom prometu, pružaju i usluge carinskog posredovanja.  Sukladno Svjetskoj poštanskoj konvenciji pošiljke predane na carinski pregled mogu biti terećene, s naslova poštanskog postupanja, naknadom za podnošenje na carinski pregled. U skladu s navedenim ni HP- Hrvatska pošta d.d. niti drugi ovlašteni davatelji poštanskih usluga nisu nadležni obavljati carinski postupak ni odlučivati o tome koje će poštanske pošiljke biti podvrgnute kontroli, odnosno pregledu, već je za to u RH ovlaštena Carinska uprava Ministarstva financija RH (Carina). Davatelji poštanskih usluga u carinskom postupku pojavljuju se kao ovlašteni/određeni posrednik između Carine i korisnika poštanske usluge, pri čemu osim troškova podnošenja pošiljke na carinski pregled i troška PDV-a za robu sadržanu u poštanskim pošiljkama davatelji poštanskih usluga mogu zaračunati troškove koje, temeljem navedenih propisa imaju kao svoj trošak koji ostvaruju radi posredovanja u carinskom postupku.

Za više detalja oko samog carinskog postupka, ističemo kako isti nije u nadležnost HAKOM-a te Vas upućujemo da se s time u svezi obratite nadležnoj službi Carinske uprave Ministarstva financija.

U odnosu na naplatu ležarine, ista je regulirana Općim uvjetima HP-a. Primatelj pošiljke mase veće od 500 grama plaća ležarinu u iznosu prema cjeniku ako poštansku pošiljku nije preuzeo u poštanskom uredu/sortirnici u roku od jednog dana nakon ostavljene obavijesti o prispijeću pošiljke.