Preskočite na glavni sadržaj
HR
O nama

Vijeće HAKOM-a

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – HAKOM je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima, koja obavlja regulatorne i druge poslove u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga. HAKOM-om upravlja Vijeće, koje ima pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Vijeća HAKOM-a imenuje i razrješava Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Vijeće HAKOM-a podnosi Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o radu.

predsjednik Vijeća HAKOM-a

Tonko Obuljen, dipl. ing. el., rođen je 1966. u Dubrovniku. Na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1993. U području elektroničkih komunikacija radi bez prekida od 1993. U razdoblju od studenoga 2006. do prosinca 2008. bio je ravnatelj Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a), a od veljače 2009. do veljače 2013. i član Vijeća HAKOM-a. Bio je zaposlen u Odašiljačima i vezama d.o.o. (OIV) najprije kao dijelu HRT-a, a kasnije samostalnoj tvrtki. Sudjelovao je u izradi Zakona o telekomunikacijama iz 2003. i Zakona o elektroničkim komunikacijama 2008., bio je član radne skupine za pripremu pregovora o pristupu RH Europskoj Uniji za poglavlje 10 — informacijsko društvo. Sudjelovao je na nizu međunarodnih konferencija iz područja elektroničkih komunikacija u zemlji i inozemstvu. Predstavljao je HAKOM na sastancima Pododbora za inovacije, tehnološki razvoj i socijalnu politiku, na sastancima BEREC-a te na nizu bilateralnih sastanaka s predstavnicima Europske komisije. Govori engleski i njemački jezik.

predsjednik@hakom.hr

Zamjenik predsjednika Vijeća HAKOM-a

mr.sc. Mislav Hebel, dipl. ing., rođen je 1971. u Zagrebu. Diplomirao je 1996. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu smjer Telekomunikacije i informatika, a 2003. i na poslijediplomskom studiju. Također, završio je i međunarodni studijski program poslovnog upravljanja - DSM. Od 2011. zaposlen je u HAKOM-u kao voditelj projekata i viši stručnjak za komunikacijske mreže. U tom razdoblju, između ostalog, bio je član tima za izradu Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u RH za razdoblje od 2016-2020., podrška stalnom predstavništvu Republike Hrvatske u Vijeću EU-a kroz radnu skupina za telekomunikacije i informacijsko društvo te podrška resornom ministarstvu u izradi operativnih programa u svrhu pripreme korištenja financijskih instrumenata EU. Prethodno je radio u Hrvatskom telekomu i T-Mobileu. Govori engleski jezik i služi se njemačkim jezikom.

zamjenik.predsjednika@hakom.hr

Član Vijeća HAKOM-a

Ante Milas, univ. spec. oec., rođen je 1979. u Zagrebu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2004. na smjeru Financije, a 2012. završio je poslijediplomski specijalistički studij također na  Ekonomskom fakultetu u Zagrebu - smjer Financijsko izvještavanje, revizija i analiza. Govori engleski i njemački jezik. U razdoblju 2005.-2015. radio je u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti na financijsko-računovodstvenim poslovima i poslovima troškovnog računovodstva te analize tržišta. Od 2015.-2018. radio je u tvrtki Graditelj svratišta d.o.o. na poslovima kontrolinga, optimizacije poslovnih procesa te u financijama. Početkom 2018. započinje raditi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na financijsko-računovodstvenim poslovima koje obavlja sve do imenovanja za člana vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

Član Vijeća HAKOM-a

Dr. sc. Nikola Popović, rođen je u Zagrebu 1971. Diplomirao je 1995. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je pravo Europske unije na College of Europe u Bruges. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je u naslovnom zvanju docenta. Položio je pravosudni ispit. Radio je većinom na poslovima vezanim za razvoj i regulaciju tržišnog gospodarstva te harmonizaciju prava i prakse s pravnom stečevinom Europske unije, među ostalim, kao član Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, honorarni član Vijeća Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga, zamjenik predsjednice Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja te član Vijeća za telekomunikacije. Predsjedao je europskom Grupom neovisnih regulatora za željeznicu IRG-Rail. Objavio je radove o temama vezanim za tržišne regulatore, mrežne djelatnosti i zaštitu tržišnog natjecanja. Govori engleski i francuski jezik.

Član Vijeća HAKOM-a

Marko Jukić, dipl. ing. rođen je 1981. u Vinkovcima. Diplomirao je 2006. na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu te stekao zvanje diplomiranog inženjera prometa, smjer pošta i telekomunikacije, a 2014. završio je i poslijediplomski studij menadžmenta (Master of Business Administration - MBA) u Zagrebu. Govori engleski jezik.

Prethodno je, od 2007. do imenovanja članom Vijeća HAKOM-a, bio zaposlen u Hrvatskoj pošti d.d. te je obnašao funkciju izvršnog direktora divizije ekspres i pomoćnika izvršnog direktora divizije ekspres.