Preskočite na glavni sadržaj
HR
O nama

Misija, vizija i vrijednosti

O nama:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je nacionalno regulatorno tijelo za obavljanje regulatornih i drugih poslova u području elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM je neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima, za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru, a godišnje izvješće o radu podnosi Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske. Kolegijalno tijelo – Vijeće, upravlja HAKOM-om, a stručnom službom rukovodi ravnatelj. HAKOM sredstva za obavljanje poslova, sukladno zakonu, osigurava iz prihoda prikupljenih od naknada za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom, za upravljanje radiofrekvencijskim (RF) spektrom te prihoda prikupljenih od operatora elektroničkih komunikacija, davatelja poštanskih usluga i upravitelja željezničke infrastrukture, sukladno javno dostupnom godišnjem financijskom planu. Zakonitost odluka HAKOM-a podliježe sudskoj kontroli.

HAKOM regulatorne i druge poslove obavlja kao javne ovlasti u skladu sa zakonima za čiju provedbu je nadležan. U djelokrugu rada su primarno Zakon o elektroničkim komunikacijama (ZEK), Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, Zakon o poštanskim uslugama (ZPU), Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu te Zakon o željeznici, a pored toga HAKOM sudjeluje i u provedbi drugih zakona i podzakonskih propisa. HAKOM raspolaže inspekcijskim ovlastima te je nadležan rješavati pojedinačne sporove između krajnjih korisnika i davatelja usluga u sve tri mrežne djelatnosti koje regulira. Posebna pažnja je posvećena pružanju univerzalnih usluga koje trebaju biti dostupne svim krajnjim korisnicima po pristupačnoj cijeni na cijelom području Republike Hrvatske (RH).

 

Naša misija je:

regulacija tržišta elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga u interesu potrošača/korisnika usluga. To postižemo poticanjem regulatorne predvidivosti, sprječavanjem diskriminacije, osiguravanjem učinkovitog upravljanja ograničenim dobrima, promicanjem djelotvornih investicija, zaštitom tržišnog natjecanja te doprinosom razvoju tržišta EU. 

Naše osnovne vrijednosti su:

  • transparentnost;
  • neovisnost;
  • pouzdanost. 

Mi to postižemo:

  • poštenim, neovisnim, neutralnim, transparentnim i nediskriminirajućim pristupom;
  • profesionalizmom, organizacijom, modernim pomagalima, proaktivnošću, entuzijazmom, timskim radom i učinkovitošću;
  • akumuliranim znanjem, cjeloživotnim učenjem, multidisciplinarnim pristupom, otvorenom komunikacijom i suradnjom.

Naša vizija je:

profesionalno i neovisno regulatorno tijelo posvećeno potrebama modernog društva kroz održivu regulaciju tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga te aktivnu zaštitu prava korisnika. 

Naši strateški ciljevi su:

  • promicanje interesa potrošača (krajnjih korisnika, korisnika usluga) kroz:

- Osiguravanje visoke razine zaštite krajnjih korisnika usluga s naglaskom na potrebe posebnih društvenih skupina 
- Omogućavanje pristupa univerzalnim uslugama 
- Osiguravanje održavanja cjelovitosti i sigurnosti mreža, kao i visoke razine zaštite osobnih podataka i privatnosti
  • poticanje učinkovitog tržišnog natjecanja, inovacija i investicija što uključuje:
- Evaluacija potencijala EU regulatornog okvira i njegova primjena
- Osiguravanje učinkovite uporabe i djelotvornog upravljanja RF spektrom te adresnim i brojevnim prostorom 
- Sprječavanje narušavanja ili ograničavanja tržišnog natjecanja
  • razvoj unutarnjeg tržišta EU-a, što uključuje;
- Uklanjanje zapreka obavljanju mrežnih djelatnosti  na razini EU-a 
- Pravovremenu harmonizaciju EU propisa 
- Suradnju s nacionalnim tijelima, tijelima Komisije, BEREC-om, ERGP-om, IRG-Rail-om, ENRRB-om i drugim relevantnim međunarodnim tijelima. 
  • stvaranje poslovne i operativne izvrsnosti, što podrazumijeva:
- Unaprjeđivanje organizacijske i ekonomske (financijsku) učinkovitosti 
- Razvoj ljudskih potencijala
- Suradnju s korisničkim udrugama, operatorima i ostalim dionicima te dodatno osnaživanje međunarodnih odnosa.
 
Strategija HAKOM-a za radoblje 2019. - 2021.pdf