Preskočite na glavni sadržaj
HR
O nama

Misija, vizija i vrijednosti

O nama:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je nacionalno regulatorno tijelo za obavljanje regulatornih i drugih poslova u području elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM je neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima, za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru, a godišnje izvješće o radu podnosi Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske. Kolegijalno tijelo – Vijeće, upravlja HAKOM-om, a stručnom službom rukovodi ravnatelj. HAKOM sredstva za obavljanje poslova, sukladno zakonu, osigurava iz prihoda prikupljenih od naknada za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom, za upravljanje radiofrekvencijskim (RF) spektrom te prihoda prikupljenih od operatora elektroničkih komunikacija, davatelja poštanskih usluga i upravitelja željezničke infrastrukture, sukladno javno dostupnom godišnjem financijskom planu. Zakonitost odluka HAKOM-a podliježe sudskoj kontroli.

HAKOM regulatorne i druge poslove obavlja kao javne ovlasti u skladu sa zakonima za čiju provedbu je nadležan. U djelokrugu rada su primarno Zakon o elektroničkim komunikacijama (ZEK), Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, Zakon o poštanskim uslugama (ZPU), Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu te Zakon o željeznici, a pored toga HAKOM sudjeluje i u provedbi drugih zakona i podzakonskih propisa. HAKOM raspolaže inspekcijskim ovlastima te je nadležan rješavati pojedinačne sporove između krajnjih korisnika i davatelja usluga u sve tri mrežne djelatnosti koje regulira. Posebna pažnja je posvećena pružanju univerzalnih usluga koje trebaju biti dostupne svim krajnjim korisnicima po pristupačnoj cijeni na cijelom području Republike Hrvatske (RH).

Više informacija

Naša misija je:

Poticanjem regulatorne predvidivosti, sprječavanjem diskriminacije, osiguravanjem učinkovitog upravljanja ograničenim dobrima, promicanjem djelotvornih investicija, zaštitom tržišnog natjecanja te doprinosom razvoju tržišta EU mi reguliramo tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga u interesu korisnika usluga.

Naše osnovne vrijednosti su:

 • transparentnost;
 • neovisnost;
 • pouzdanost. 

Mi to postižemo:

 • poštenim, neovisnim, neutralnim, transparentnim i nediskriminirajućim pristupom;
 • profesionalizmom, organizacijom, modernim pomagalima, proaktivnošću, entuzijazmom, timskim radom i učinkovitošću;
 • akumuliranim znanjem, cjeloživotnim učenjem, multidisciplinarnim pristupom, otvorenom komunikacijom i suradnjom.

Naša vizija je:

Razvijati održiva tržišta mrežnih usluga na kojim se natjecanje među konkurentima odvija kroz široku ponudu kvalitetnih usluga dostupnih svim građanima.

Naši strateški ciljevi su:

 • Osigurati visoku kvalitetu i dostupnost usluga za korisnike
  • Osigurati visoku razinu zaštite krajnjih korisnika usluga s naglaskom na potrebe posebnih društvenih skupina
  • Osigurati nesmetan pristup univerzalnim uslugama i uslugama javnog željezničkog prijevoza putnika
  • Osigurati održavanje cjelovitosti i sigurnosti mreža i usluga
Osigurati učinkovito tržišno natjecanje
 • Spriječiti narušavanje ili ograničavanje tržišnog natjecanja
 • Ukloniti strukturne zapreke za ulazak na tržište
 • Osigurati učinkovitu uporabu RF spektra te adresnog i brojevnog prostora
 • Potaknuti inovacije i učinkovita ulaganja u mreže i usluge
  • Poticati planiranje i koordiniranu gradnju mreža
  • Uspostaviti preduvjete za razvoj i implementaciju novih mreža i usluga
  • Osnažiti dionike i surađivati s operatorima kako bi se povećale investicije u mrežne djelatnosti u RH
 • Uskladiti rad svih dionika tržišta s regulatornim okvirom
  • Harmonizirati regulatorno okruženje RH s EU regulatornim okruženjem
  • Osigurati provedbu propisa, rješenja, odluka i dozvola
  • Promicati usklađenost rada pružatelja usluga s regulatornim okvirom
 • Ostvariti poslovnu i operativnu izvrsnost
  • Ostvariti visoku razinu kvalitete obavljanja poslova temeljem javnopravnih ovlasti
  • Omogućiti organizacijski rast i razvoj
  • Razvijati kompetencije potrebne za agilno poslovanje i izvršenje ciljeva
Strategija HAKOM-a za radoblje 2022. - 2025. (pdf)